با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی احداث بندر چمخاله با استفاده از روش ماتریس RIAM

رؤیا رمضانی کیاسج محله؛ محمدجواد امیری؛ لعبت زبردست

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/grup.2020.38464.2098

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات زیست‌محیطی احداث بندر چمخاله در دو فاز ساختمانی و بهره‌برداری با استفاده از روش ماتریس RIAM انجام گردید. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده است. اطلاعات مورد نیاز با مرور گزارش ارزیابی پروژه، مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و مصاحبه جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش 8840 نفر جمعیت شهر چاف و چمخاله در سال ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی تطبیقی میزان اثربخشی مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی بر رضایتمندی سکونتی پژوهش موردی: محلات مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران

ملیحه باباخانی؛ آسیه سامه

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30473/grup.2022.52999.2517

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین اثربخشی مؤلفه‌های شخصیتی بر رضایتمندی سکونتی در سه محله مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران است. نوع پژوهش کاربردی و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. از روش تحلیل خوشه‌ای سلسله‌مراتبی و K-Means، برای تعیین محلات نمونه‌ مطالعاتی استفاده شد. جامعة مخاطب در سنجش موضوع رضایتمندی سکونتی، ساکنینی از محلات هستند ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سنجش شاخص‌های خلاقیت شهری با بهره‌گیری از KBUD منطقه مورد مطالعه: مقایسه کلان شهرهای تهران، مشهد و اصفهان

معصومه جعفری؛ منوچهر طبیبیان

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/grup.2022.57298.2585

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر سنجش شاخص‌های خلاقیت شهری و مقایسه سه ‌کلان‌شهر تهران، مشهد و اصفهان بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی انجام شد. برای سنجش اطلاعات چهار معیار و 23 زیرمعیار استخراج‌ شده که برای تعیین اهمیت نسبی معیارهای مورد پژوهش از مدل آنتروپی شانون و روش تحلیل رابطه‌ای خاکستری استفاده‌ گردید. نوآوری تحقیق ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سنجش تأثیر کیفیت فضا بر سرزندگی پارک شهری مورد مطالعاتی: پارک شورابیل اردبیل

اسلام کرمی؛ عباس بستانی؛ علی جوان فروزنده؛ راحله عبدالهی

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، صفحه 51-68

https://doi.org/10.30473/grup.2022.58038.2603

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف شناسایی ابعاد کیفیت فضایی مؤثر بر سرزندگی پارک‌‌‌های شهری به تحلیل میزان اثرگذاری ابعاد مختلف فیزیکی و غیر فیزیکی فضا بر ارتقای سرزندگی پارک شورابیل اردبیل و ارائه راهکارهای طراحی پرداخته است. مطالعه از نظر ماهیت توصیفی _ تحلیلی و از لحاظ روش، کمی محسوب می‌­­گردد. داده­‌ها از طریق ابزارهای پرسشنامه و مشاهده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی محیط زیست شهری
شناسایی مؤلفه‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پایداری در شهر‌های کوچک، مطالعه موردی: شهر لیکک

قباد زرین منش؛ فروزان فرخیان

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، صفحه 69-86

https://doi.org/10.30473/grup.2022.54327.2537

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌­های پایداری شهری در شهر لیکک از توابع استان‌کهگیلوبه و بویراحمد از نوع کاربردی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بوده است. نخست 36 شاخص در 4 بعد محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی پایداری شهری با استفاده از اسناد و نظر  23 نفر از خبرگان حوزه مربوطه تعیین گردید. به‌منظور رتبه‌بندی عوامل از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده‌راه‌های شهری، مطالعه موردی: پیاده‌راه اسفریس اردبیل

عطا غفاری گیلانده؛ چنور محمدی

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30473/grup.2022.54506.2546

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده­راه اسفریس شهر اردبیل و ارائه راهکارهای مؤثر در ارتقای سرزندگی پیاده­راه می­باشد. پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است، جامعه آماری شهروندان هستند که به پیاده­راه مراجعه کرده­اند و چون نامشخص می­باشد از فرمول برآورد حجم نمونه برای جامعه آماری دارای حد ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
اثر رضایت گردشگر از مناطق گردشگری بر تبلیغات شفاهی با میانجی‌گری هویت مقصد، مورد پژوهش: قلعه رودخان و ماسوله

یزدان شیرمحمدی؛ محمدتقی امینی؛ اسماعیل نصیری هندخاله؛ مریم بهرامی

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، صفحه 107-122

https://doi.org/10.30473/grup.2022.50593.2515

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، سنجش اثر رضایت گردشگر از مناطق گردشگری بر تبلیغات شفاهی با میانجی‌گری هویت مقصد گردشگری در بین گردشگران قلعه رودخان و ماسوله (شهر فومن) بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی می‌باشد که با استفاده از پیمایش اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران در دو منطقه گردشگری ماسوله و قلعه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارزیابی تاب‌آوری و توان اکولوژیکی شهر در برابر زلزله با تأکید بر مؤلفه‌های محیطی (نمونه موردی: منطقه 3 شهر تهران)

موسی عابدینی؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، صفحه 123-140

https://doi.org/10.30473/grup.2022.53626.2527

چکیده
  افزایش جمعیت و رشد روزافزون شهرنشینی منجر به رشد و گسترش شهرها در مکان‌های نامساعد بدون توجه به پارامترهای طبیعی و بوم‌شناختی شده است. نبود برنامه‌ریزی اصولی در روند توسعه فیزیکی شهرهای کشور آسیب‌پذیری مجموعه شهرها را در برابر مخاطرات محیطی تشدید کرده است که هدایت آگاهانه و برنامه‌ریزی اصولی در جهت ایجاد پایداری محیطی را می‌طلبد. ...  بیشتر