با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استاد، گروه شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر سنجش شاخص‌های خلاقیت شهری و مقایسه سه ‌کلان‌شهر تهران، مشهد و اصفهان بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی انجام شد. برای سنجش اطلاعات چهار معیار و 23 زیرمعیار استخراج‌ شده که برای تعیین اهمیت نسبی معیارهای مورد پژوهش از مدل آنتروپی شانون و روش تحلیل رابطه‌ای خاکستری استفاده‌ گردید. نوآوری تحقیق پرداختن به معیارهای مشترک خلاقیت شهری و توسعه شهری دانش‌پایه می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان داد که رتبه‌بندی نهایی کلان‌شهرها از نظر برخورداری از شاخص­های خلاقیت شهری، کلان‌شهر تهران رتبه اول، کلان‌شهر مشهد رتبه دوم و کلان‌شهر اصفهان در رتبه سوم قرار دارند. همچنین اولویت‌بندی کلان‌شهرها در رابطه با توسعه شهری دانش‌پایه، تهران با کسب رتبه اول، مشهد در رتبه دوم و اصفهان در رتبه سوم قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که خلاقیت شهری مفهومی بالقوه است که در کلان‌شهرهای تهران، اصفهان و مشهد باید به‌طور جدی تقویت شود تا امکان توسعه شهری دانش‌پایه را فراهم کند. جنبه نوآورانه پژوهش نشان داد که زمانی توسعه دانش‌پایه امکان‌پذیر می‌شود که خلاقیت به همراه دانش در محیطی خلاق با اقتصاد دانش‌پایه و تحت نظارت مدیران دانشی به‌وسیله کارکنان دانشی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Urban Creativity Indicators by Using KBUD, Case Study: Tehran, Mashhad and Esfahan

نویسندگان [English]

  • Masoome Jafari 1
  • Manuchehr Tabibian 2

1 Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Professor, Department of Urban Planning,University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to measure the indicators of urban creativity and compare the three metropolises of Tehran, Mashhad and Esfahan. This research was done with a descriptive-analytical method of applied type. To measure information, four criteria and 23 sub-criteria were extracted, and Shannon's entropy model and gray relational analysis method were used to determine the relative importance of the research criteria. Research innovation is to address the common criteria of urban creativity and knowledge-based urban development. The findings of the research showed the final ranking of metropolises in terms of urban creativity indicators being Tehran metropolis to rank first, Mashhad metropolis to rank second, and Esfahan metropolis to rank third. Also, the prioritization of megacities in relation to the urban development of basic knowledge, Tehran was ranked first, Mashhad second, and Esfahan third. The results of the research showed that urban creativity is a potential concept that should be seriously strengthened in Tehran, Esfahan and Mashhad cities in order to provide the possibility of knowledge-based urban development. The innovative aspect of the research showed that the knowledge-based development is possible when creativity along with knowledge takes place in a creative environment with knowledgeable economy and under the supervision of knowledgeable managers by knowledgeable workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Creativity
  • Knowledge-based Urban Development
  • Urban Development
  • Tehran
  • Mashhad
  • Esfahan
Aliakbari, I., & Akbari, M. (2019). Knowledge- Based Urban Development; Compilation of strategic plan of Tehran metropolis. geographical researches of urban planning, 7(1), 151-170. (In Persian)
Ashtari, H., & Parhiz, F. (2015). Knowledge-Based City, Tisa, Tehran. (In Persian)
Development documents of cities of Khorasan Razavi province. (2017). Mashhad, Iran. (In Persian)
Esmaeilpoorarabi, N., Yigitcanlar, T., Guaralda, M., & Kamruzzaman, M. (2018). Evaluating place quality in innovation districts: A Delphic hierarchy process approach. Land use policy, 76, 1-16.
Jomehpour, M., Issa Lou, Sh., Goodarzi, V., & Dosti Sabzi, B. (2016). Development of Urban Development Strategies with Knowledge-Based Development Approach (Case Study: Arak Industrial City), Quarterly Journal of Urban Economics and Management, 5( 4), 53-65. (In Persian)
Sarimin, M., Yigitcanlar, T., & Parker, R. (2010). Towards a unified method for the knowledge based urban development framework, Proceedings of the 3rd Knowledge Cities World Summit- From Theory to Practice, 16-30.
Strategic documents of the Sixth Development Plan of Isfahan province. (2017). Isfahan, Iran. (In Persian)
Structural Strategic Plan for Development and Civil Engineering of Tehran Municipality. (2005). Tehran, Iran. (In Persian)
Rafieian, M., & Mortazavi, M. (2016). The importance of urban knowledge-based development and the knowledge-based city in the knowledge-based economy. the first international conference on urban economics (with the approach of resistance economics, action and practice), Tehran. (In Persian)
Rittgasszer, I. (2013). Knowledge-based Urban Development, as a New Development Paradigm. Regional Growth, Development and Competitiveness, 36–46.
Tehran Municipality (2005), Development and construction structural strategic plan, Tehran, Iran.
Web of Science, (2018). Economic Development, Iran.
Yigitcanlar, T., & Bulu, M. (2015). Dubaization of Istanbul: Insights from the knowledge-based urban development journey of an emerging local economy. Environment and Planning A, 47(1), 89-107.
Yigitcanlar, T., & Bulu, M. (2016). Urban knowledge and innovation spaces. Journal of Urban Technology, 23(1), 1-9.
Yigitcanlar, T. (2018). Smart city, knowledge city, sustainable city: the brand soup of contemporary cities, International Journal of Knowledge-Based Development, 9(1), 1-5.
Yigitcanlar, T., Guaralda, M., Taboada, M., & Pancholi, S. (2016). Place making for knowledge generation and innovation: Planning and branding Brisbane's knowledge community precincts, Journal of Urban Technology, 23(1), 115-146.
Yigitcanlar, T., & Lee, S. (2009). Moving towards a knowledge city: Brisbane's knowledge-based urban development experience, In Proceedings of the State of Australian Cities National Conference Perth 2009, State of Australian Cities Conference, 1-55.
Yigitcanlar, T., Edvardsson, R., Johannesson, H., Kamruzzaman, M., Ioppolo, G., & Pancholi, S. (2017). Knowledge-based development dynamics in less favoured regions: insights from Australian and Icelandic university towns. European Planning Studies, 25(12), 2272-2292. https: //daneshbonyan.isti.ir/
اسناد توسعه شهرستان‌های استان خراسان رضوی (1396). مشهد، ایران.
اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه استان اصفهان (1396). اصفهان، ایران.
اشتری، حسن و پرهیز، فرهاد (1394). شهر دانش‌محور، تیسا، تهران.
جمعه‌پور، محمود؛ عیسی‌لو، شهاب‌الدین؛ گودرزی، وحید و دوستی سبزی، بهزاد (1395). تدوین راهبردهای توسعه شهری با رویکرد توسعه دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شهر صنعتی اراک). اقتصاد و مدیریت شهری، 5(4)، 53-65.
رفیعیان، مجتبی و مرتضوی، ماندانا (1395). اهمیت توسعه دانش‌بنیان شهری و شهر دانش‌مدار در اقتصاد دانش‌بنیان، اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری (با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)، تهران.
شهرداری تهران (1384)، طرح راهبردی ساختاری توسعه و عمران، تهران، ایران.
علی‌اکبری، اسماعیل و اکبری، مجید (1398). توسعه شهری دانش‌بنیان؛ تدوین نقشه راهبردی کلان‌شهر تهران، پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، 7(1)، 151-170.