با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات زیست‌محیطی احداث بندر چمخاله در دو فاز ساختمانی و بهره‌برداری با استفاده از روش ماتریس RIAM انجام گردید. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده است. اطلاعات مورد نیاز با مرور گزارش ارزیابی پروژه، مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و مصاحبه جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش 8840 نفر جمعیت شهر چاف و چمخاله در سال 1395 بوده است. در نتیجه با استفاده از ماتریس ارزیابی اثرات سریع، به تعیین اهمیت اثرات حاصل از احداث بندر پرداخته شد. نوآوری تحقیق، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پیش از اجرای پروژه به‌منظور پیش‍بینی اثرات پروژه بوده است. نتایج نشان داد که پروژه در هر دو فاز ساختمانی و بهره‌برداری دارای اثرات مثبت قابل توجهی در بخش اجتماعی و اقتصادی است که از مهم‌ترین آن‌ها ایجاد شغل، افزایش سطح درآمد، بهبود سیستم حمل‌و‌نقل، افزایش سرمایه‌گذاری در منطقه و دسترسی به کالا و خدمات می‌باشد و مهم‌ترین تأثیرات منفی پروژه، در بخش محیط فیزیکی و بیولوژیکی است که ازجمله می‌توان به ایجاد آلودگی هوا، آلودگی صدا، تغییر کیفیت آب، از بین رفتن خصوصیات خاک و همچنین تأثیرات بر حیات گیاهی و جانوری اشاره کرد که با اقداماتی نظیر محدود کردن عملیات لایروبی در دوره‌های حساس زندگی جانداران و توسعه پوشش گیاهی در محدوده احداث بندر می‌توان در جهت کاهش این اثرات گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Chamkhaleh Port Construction Using RIAM Matrix Method

نویسندگان [English]

  • Roya Ramezani Kiasejmahaleh 1
  • Mohammadjavad Amiri 2
  • Lobat Zebardast 3

1 Ph.D. Candidate , Department of Environmental planning, management and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Environmental Planning, Management and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Environmental Planning, Management and Education, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the environmental impacts of construction of Chamkhaleh port in both construction and opration phases using the RIAM matrix method. The research method was descriptive-analytical. The required information were collected by reviewing the project assessment report, library studies, field observations and interviews. The statistical population was 8840 people from Chaf and Chamkhaleh city in 1395. Then the importance of impacts of the port construction was determined using a rapid impact assessment matrix. The innovation of the study was environmental impact assessment before the implementation of the project in order to predict the impacts. The results showed that the project in both construction and opration phases has significant positive impacts on social and economic sectors such as creating jobs, increasing incomes, improving the transport system, increasing investment in the region and access to goods and services and the most important negative   effects of the project are in the physical and biological environment, such as causing air pollution, noise pollution, water quality changes, loss of soil properties and the effects on plant and animal life. The negative effects could be controlled by limiting dredging operations in critical periods of animal life and vegetation development in the area of harbor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impacts of Environmental Sustainability
  • Port Construction
  • RIAM Matrix
  • Chamkhaleh
Aarseth, W., Ahola, T., Aaltonen, K., Økland, A., & Andersen, B. (2017). Project sustainability strategies: A systematic literature review. International Journal of Project Management, 35(6), 1071-1083.
Alinejad, N., & Ahmadizadeh, S. S. R. (2016). Environmental impact assessment using mathematical matrix (Case Study: Industrial zone 2 Torbat Heiydariyeh). The Thesis for MSc Degree of Environmental Science (Science Assessment and Land Use Planing), Faculty of Natural Resource and Environment, University of Birjand. (In Persian).
Ashoruri Dehsari, Shabnam., & Mohammadpour, Saber. (2019). Environmental Impact Assessment of north railway line with regional sustainable transportation approach. The Thesis for MSc Degree of Urban Engineering trend Regional Planning, Department of Urban Planning, University of Guilan (In Persian).
Azapagic, A., & Perdan, S. (2000). Indicators of sustainable development for industry: a general framework. Process Safety and Environmental Protection, 78(4), 243-261.
Bahrami, S., Sotodeh, A., Elmi, M. R., & Ehsanzadeh, A. R. (2016). Evaluation of the environmental impacts of ore by means of pastakia method (case study: bafgh north anomaly iron ore). Iranian Journal of Geology, 9(36), 33-45. (In Persian)
Bailey, D., & Solomon, G. (2004). Pollution prevention at ports: clearing the air. Environmental Impact Assessment Review, 24(7), 749-774.
Becker, A., & Caldwell, M. R. (2015). Stakeholder perceptions of seaport resilience strategies: a case study of Gulfport (Mississippi) and providence (Rhode Island). Coastal Management, 43(1), 1-34.
Callicott, J. B., & Mumford, K. (1997). Ecological sustainability as a conservation concept, Conservation biology, 11(1), 32-40.
Ciegis, R., Ramanauskiene, J., & Martinkus, B. (2009). The concept of sustainable development and its use for sustainability scenarios. Engineering Economics, 62(2), 28-37.
Common, M., & Perrings, C. (1992). Towards an ecological economics of sustainability. Ecological economics, 6(1), 7-34.
Cooper, D, A. (2003). Exhaust emissions from ships at berth. Atmospheric Environment, 37(27), 3817-3830.
Dawoudian, J., & Ahmadizadeh, S, S, R. (2013). Environmental Impact assessment of Qayen steel complex using Fuzzy Logic and Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM). The Thesis for MSc Degree of Environmental Science (assessment and land use planning), Faculty of Natural Resource and Environment, University of Birjand. (In Persian)
Ebadi, M., Khalilipour, O., Dadolahi, S. A., Mohammad Asgari, H., & Khazaei, S. H. (2020). Environmental Impact Assessment of Yard Vali-Asr Jetty using Leopold corrected matrix and RIAM matrix. Journal of Marine Sciences and Technology, 18 (4), 1-17. (In Persian)
Farhadiyan, M., & kiyani, V. (2014). Environmental, Social and Economics Impact Assessment using Rapid Impact Assessment Matrix with Emphasis on Water Resource Management: A Case Study of Garin Dam in Nahavand. International Bulletin of Water Resources & Development, 2(1), 109-118. (In Persian)
Herd-Smith, A., & Fewings, P. (2008). The implementation of social sustainability in regeneration projects: Myth or reality?. Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) London, (http://www.rics.org/site/scripts/download_info.aspx? File ID = 3178 & category ID = 525).
Isakson, J., Persson, T. A., & Lindgren, E. S. (2001). Identification and assessment of ship emissions and their effects in the harbour of Göteborg. Sweden, Atmospheric Environment, 35(21), 3659-3666.
Khani, F. Ghasemi Vasme Jani, A., & ghanbari nasab, A. (2009). Investigating the Impacts of Coastal Tourism by relying on a survey of rural families (Case Study: Chamkhaleh Village, Langroud County), Quarterly Journal of Human Geography, 1 (4), 51-64. (In Persian)
Labuschagne, C., & Brent, A. C. (2005). Sustainable project life cycle management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector. International Journal of Project Management, 23(2), 159-168.
Lam, J. S. L., & Notteboom, T. (2014). The greening of ports: a comparison of port management tools used by leading ports in Asia and Europe. Transport Reviews, 34(2): 169-189.
Lashof, D. A., & Ahuja, D. R. (1990). Relative contributions of greenhouse gas emissions to global warming. Nature, 344(6266), 529-531.
Lilley, Debra. (2007). Designing for behavioural change: reducing the social impacts of product use through design. a doctoral thesis, Loughborough: Loughborough University.
Maler, K, G. (1990). Economic theory and environmental degradation: a survey of some problems. Revista de Analisis Economico, 5, 7-17.
Maragkogianni, A., & Papaefthimiou, S. (2015). Evaluating the social cost of cruise ships air emissions in major ports of Greece. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 36, 10-17.
Mc Mahon, M., & Bhamra, T. (2012). Design Beyond Borders’: international collaborative projects as a mechanism to integrate social sustainability into student design practice. Journal of Cleaner Production, 23(1), 86-95.
Miola, A., Paccagnan, V., Mannino, I., Massarutto, A., Perujo, A., & Turvani, M. (2009). External costs of Transportation Case study: maritime transport. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Ispra: JRC.
Mohsenipajeti, S., & Irannezhad parizi, M. H. (2015). Environmental Impact of coastal tourism development with checklist and pastakia matrix methods (Case Study: Daryasar Mahmoud Abad). The Thesis for MSc Degree of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Desert Studies, niversity of Yazd. (In Persian)
Moldan, B., Janoušková, S., & Hák, T. (2012). How to understand and measure environmental sustainability: Indicators and targets. Ecological Indicators, 17, 4-13.
Mondal, M. K., & Dasgupta, B. V. (2010). EIA of municipal solid waste disposal site in Varanasi using RIAM analysis. Resources, Conservation and Recycling, 54(9), 541-546.
Montes, C. P., Seoane, M. J. F., & Laxe, F. G. (2012). General cargo and containership emergent routes: A complex networks description. Transport Policy, 24, 126-140.
Morelli, J. (2013). Environmental sustainability: A definition for environmental professionals. Journal of Environmental Sustainability, 1(1), 1-9.
Ng, A. K., & Song, S. (2010). The environmental impacts of pollutants generated by routine shipping operations on ports. Ocean & Coastal Management, 53(5), 301-311.
OECD (2008). Measuring Sustainable Development: Report of the Joint Working Party on Statistics for Sustainable Development. Paris: Annual Meeting of Sustainable Development Experts (AMSDE).
Pastakia, C. M., & Jensen, A. (1998). The rapid impact assessment matrix (RIAM) for EIA. Environmental Impact Assessment Review, 18(5), 461-482.
Penzenstadler, B., & Femmer, H. (2013). A generic model for sustainability with process-and product-specific instances. In Proceedings of the workshop on Green in/by software engineering, Munich: Institute of Computer Science Technical.
Praveen, S., & Jegan, J. (2016). Investigation of Proposed Infrastructure Developments in Beypore Port, using Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM). International Research Journal of Environment Sciences, 5(11), 56-64.
Rahbar, Davood. (2008). Environmental Impact Assessment of Ports and Marine Projects. In Proceedings 3th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, 13th December, Tehran, Iran. (In Persian)
Robu, B., Jitar, O., Teodosiu, C., Strungaru, S. A., Nicoara, M., & Plavan, G. (2015). Environmental Impact and Risk Assessment of the main pollution sources from the Romanian black sea coast. Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ), 14(2), 331-340.
Rogers, D. S., Duraiappah, A. K., Antons, D. C., Munoz, P., Bai, X., Fragkias, M., & Gutscher, H. (2012). A vision for human well-being: transition to social sustainability. Current Opinion in Environmental Sustainability, 4(1), 61-73.
Rostami, A. A., Sattari, M. T., & Mosaferi, M. (2020). Environmental Impact Assessment of the Sanitation Project of AjiChay River by Two Methods of Pastakia and Weighted Checklist. Journal of water and wastewater, 31 (5), 41-57. (In Persian)
Sharafi, M. Makhdom, M. & Ghaforian Bolori Mashhad, M. (2008). Environmental Impact Assessment Case Study: Automobile Industry in Takestan. Environmental Sciences, 5(4), 27-42 (In Persian).
Shariat, M., & Monavari, M. (1996). Introduction of Environmental Impact Assessment. Tehran: Department of the Environment. (In Persian)
Tavakoli, B. (2011). Environmental Impact Assessmnet report of Chamkhaleh Port. Guilan Ports and Maritime Organization. (In Persian)
Thomas, T. T., Sony, C. D., & Kuruvila, E. C. (2017). Rapid Environmental Impact Assessment of Eco-tourism in Pookote Lake. Wayanad. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4, 3149-3154.
Toro, J., Requena, I., Duarte, O., & Zamorano, M. (2013). A qualitative method proposal to improve environmental impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 43, 9-20.
Valdes-Vasquez, R., & Klotz, L. E. (2012). Social sustainability considerations during planning and design: Framework of processes for construction projects. Journal of construction engineering and management, 139(1), 80-89.
Wan, C., Zhang, D., Yan, X., & Yang, Z. (2017). A novel model for the quantitative evaluation of green port development–A case study of major ports in China. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 61, 431-443.
Wang, Tracy. S. (2014). Research on Green-Port Development of China (Master thesis). Dalian: Dalian Maritime University.
Wanke, P., & Falcão, B. B. (2017). Cargo allocation in Brazilian ports: An analysis through fuzzy logic and social networks. Journal of Transport Geography, 60, 33-46.
Winkelmans, W., & Notteboom, T. (2007). Port master planning: balancing stakeholders' interests. In The reality and dilemmas of globalization, Gdansk: Foundation of the Development of Gdansk University, H2 Book chapter: 395-408.eferences
بهرامی، سجاد؛ ستوده، احد؛ علمی، محمدرضا و احسان‌زاده، علیرضا (1394). ارزیابی اثرات محیط زیستی معادن با استفاده از روش پاستاکیا (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن آنومالی شمالی بافق). فصلنامه زمین­شناسی ایران، 9(36)، 33-45.
توکلی، بابک (1390). گزارش پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی بندر چمخاله، گیلان: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان.
خانی، فضیله؛ قاسمی وسمه‌جانی، ابوطالب و قنبری­نسب، علی (1388). بررسی اثرات گردشگری ساحلی با تکیه بر نظرسنجی از خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستای چمخاله، شهرستان لنگرود). فصلنامه جغرافیای انسانی، 1(4)، 51-64.
داودیان، جواد و احمدی‌زاده، سید سعیدرضا (1392). ارزیابی اثرات مجتمع فولاد قائنات با روش فازی و ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM). پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند.
رستمی، علی‌ اصغر؛ ستاری، محمدتقی و مسافری، محمد (1399). ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح بهسازی رودخانه آجی‌چای با دو روش پاستاکیا و چک‌لیست وزنی. نشریه آب و فاضلاب، 31(5)، 41-57.
رهبر، داوود (۱۳۷۷). ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های بنادر و سازه‌های دریایی. سومین همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، تهران: سازمان بنادر و کشتی‌رانی.
شرفی، سیده مهدیه؛ مخدوم، مجید و غفوریان بلوری مشهد، مهدی (1387). ارزیابی اثرات زیست‌محیطی احداث کارخانه خودروسازی به روش رویهم‌گذاری، مطالعه موردی: احداث کارخانه خودروسازی درغرب تاکستان. علوم‌ محیطی، 5(4)، 27-42.
شریعت، محمود و منوری، مسعود (1375). مقدمه‌ای بر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی. تهران: سازمان حفاظت محیط‌ زیست .
عاشوری دهسری، شبنم و محمدپور، صابر (1397). ارزیابی اثرات زیست‌محیطی خط راه آهن شمال با رویکرد حمل‌ونقل پایدار منطقه‌ای. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی شهرسازی گرایش برنامه‌ریزی منطقه‌ای، گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان.
عبادی، معصومه؛ خلیلی‌پور، اولیاقلی؛ دادالهی سهراب، علی؛ محمدعسگری، حسین و خزاعی، سید‌ حسین (1398). ارزیابی اثرات محیط‌ زیست ی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع. مجله علوم و فنون دریایی، 18(4)، 17-1.
علی‌نژاد، نرگس و احمدی‌زاده، سید سعیدرضا (1394). ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با روش ماتریس ریاضی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره 2 تربت حیدریه). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع‌ طبیعی- محیط‌ زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین)، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌ زیست ، دانشگاه بیرجند.
فرهادیان، مژگان و کیانی، واحد (1393). ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی به روش ماتریس سریع با تأکید بر منابع آب (مطالعه موردی: سد گرین نهاوند). فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه، 2 (4)، 109-118.
محسنی پجتی، سودابه و ایران‌نژاد پاریزی، محمدحسین (1394). ارزیابی اثرات توسعه گردشگری ساحلی با استفاده از دو روش چک‌لیست و ماتریس پاستاکیا (مطالعه موردی: دریاسر محمودآباد). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط‌ زیست ، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد.