با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی
نقش فضای نیمه‌باز در ساختار و معماری بناهای بومی بندرلنگه

حامد محمدی مزرعه

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/grup.2022.58150.2607

چکیده
  در پژوهش حاضر نقش و جایگاه فضای نیمه‌باز در ساختار و معماری بناهای بومی بندرلنگه از دیدگاه متخصصان و شهروندان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. هدف کلی از پژوهش حاضر، شناخت فضای نیمه‌باز در ایجاد بستری جهت حفظ هویت و ارزش‌های این‌چنین فضاها می‌باشد که تاکنون به صورت جز به جز به بررسی ساختاری و عملکردی آن پرداخته نشده است. روش پژوهش ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل روابط علی عوامل مؤثر بر توسعه‌ اکوتوریسم با رویکرد دیماتل‌فازی، پژوهش موردی: شهر یزد

فائزه اسدیان اردکانی؛ شمس السادات زاهدی

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، صفحه 19-34

https://doi.org/10.30473/grup.2022.55332.2555

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ارتباط علت و معلولی میان عوامل مؤثر بر توسعه‌ اکوتوریسم در شهر یزد به روش توصیفی - تحلیلی اجرا گردید. جامعه‌ آماری شامل خبرگان آشنا با صنعت گردشگری و اکوتوریسم شهر یزد بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار سنجش 7/0 به‌دست ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری سنندج

علی شماعی؛ شایسته نازنین‌پوری

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، صفحه 35-52

https://doi.org/10.30473/grup.2022.35171.1971

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری سنندج می باشد. پژوهش از نوع هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده است. در این پژوهش4 متغیر اصلی و بیش از 42 شاخص عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهری درزمینه­های اجتماعی- اقتصادی، کالبدی شهر سنندج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و برای تجزیه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل رویکرد نظری روان‌شناسی شهری با تأکید بر شهر استرس‌زا، مورد مطالعه: شهر یاسوج

حمیدرضا وارثی؛ حسین حسینی خواه؛ کرامت هاشمی عنا

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، صفحه 53-68

https://doi.org/10.30473/grup.2022.34700.1950

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی شاخص‌های استرس‌زا و بررسی وضعیت این شاخص‌ها در حوزه‌های اقتصادی، خانوادگی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی، شخصی و فردی، امنیت شهری و کالبد شهری در نواحی شهر یاسوج از دید شهروندان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کل شهروندان شهر یاسوج (114000 نفر) بود. روش نمونه‌گیری از ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
شبیه‌سازی جمع‌آوری رواناب شهری در نواحی خشک، مطالعه موردی اسلامشهر

منیژه قهرودی تالی؛ شیما شریعت؛ علی چاوشیان

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، صفحه 69-84

https://doi.org/10.30473/grup.2020.39894.2148

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شبیه‌سازی جمع‌آوری رواناب ناشی از رژیم‌های نامنظم بارندگی و رخداد کل بارش سالیانه در مناطق خشک می‌باشد. شبیه‌‏سازی با استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکی در شهرستان اسلامشهر با اقلیمی خشک انجام شده است. دادهه‌های مورد استفاده شامل کلیه لایه‏های مربوط به زیرساخت‌های شهری سطحی و زیرسطحی جمع‌آوری ‏رواناب می‌باشد ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
واکاوی نقش ظرفیت‌های اقلیمی در توسعه گردشگری با تاکید بر جریان باد، مورد مطالعه: شهر منجیل

نسرین نیک اندیش؛ هدیه اکبری قمصری

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، صفحه 85-100

https://doi.org/10.30473/grup.2020.43494.2253

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ظرفیت‌های اقلیمی در توسعه گردشگری شهر منجیل با تأکید بر جریان باد اجرا گردید. این تحقیق با استفاده از شاخص‌های اقلیم گردشگری برپایه داده‌های دما، باد، بارش، رطوبت، ابرناکی و فشار بخار آب در دوره زمانی 1993-2014 و استفاده از مدل‌های تابع چگالی احتمال سرعت حداکثر باد ماهانه در دوره زمانی 1993-2016، به روش توصیفی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل و ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر تبریز از سیستم حمل‌ونقل عمومی

سامان ابی زاده؛ بهزاد احسانی بافتانی؛ صابر محمدپور؛ نادر زالی

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، صفحه 101-116

https://doi.org/10.30473/grup.2022.32286.1885

چکیده
  هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تبریز است. ابزار تحقیق پرسشنامه و جامعه آماری شهروندان تبریز می‌باشند. نمونه آماری براساس فرمول کوکران محاسبه و در جامعه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است.روش تحقیق تحلیلی توصیفی و به صورت پیمایشی است به دلیل گستره پرسشگری و مصاحبه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری، مطالعه‌ موردی: شهرستان‌های استان کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ مصیب محمدی

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، صفحه 117-132

https://doi.org/10.30473/grup.2022.9236

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطوح پایداری شهرستان­های استان کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ برخورداری از شاخص‌های پایداری شهری با تأکید بر ابعاد اجتماعی، کالبدی و خدمات شهری می‌باشد که در قالب سه شاخص کلی و 22 شاخص فرعی صورت گرفته ­است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی است. قلمرو مطالعه، شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد ...  بیشتر