با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی
بررسی مؤلفه‌های بومی مؤثر بر بهبود کیفیت ساختارهای فضایی پیاده‌راه‌های مدرن و سنتی شهری در ‌کلان‌شهر تبریز

رضا ولی زاده؛ مهدی فرج‌زاده؛ فریدون بابایی اقدم؛ علی پناهی؛ علی آذر

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30473/grup.2023.53817.2531

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه وضعیت شاخص‌­های پیاده‌مداری در پیاده‌راه‌های تربیت (سنتی) و ولیعصر (مدرن) تبریز صورت گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق را عابران، مغازه­داران و ساکنین این دو محدوده تشکیل داده­اند. با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده و به روش کوکران، 380 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل فضایی تاب‌آوری کالبدی با تأکید بر بازآفرینی شهری؛ مطالعه موردی: شهرهای ساحلی استان مازندران

زینت رنجبر؛ پری شکری فیروزجاه؛ غلامرضا جانبازقبادی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30473/grup.2022.56544.2575

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی تاب­‌آوری کالبدی با تأکید بر بازآفرینی شهری در شهرهای ساحلی غرب استان مازندران انجام شده­ است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی، به لحاظ هدف کاربردی می‌­باشد. شیوه گردآوری داده‌­های تحقیق، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و شیوه پیمایش میدانی (ابزار پرسشنامه) بوده­ است. جامعه آماری، 382 نفر از خانوارهای ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سنجش تاب‌آوری کالبدی - محیطی در اجتماعات شهری، پژوهش موردی: شهرهای آبادان و خرمشهر

مصطفی محمدی ده‌چشمه؛ محمدعلی فیروزی؛ جعفر سعیدی؛ فتح‌الله شمسایی زفرقندی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 35-52

https://doi.org/10.30473/grup.2022.57535.2594

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف سنجش شاخص‌های تاب‌آوری کالبدی، زیست‌محیطی و مخاطرات در شهرهای آبادان و خرمشهر انجام گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش، کاربردی - نظری و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی می‌باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که براساس نتایج روش آلفای کرونباخ با حداقل ضریب پایایی (7/0)، برای هریک از ابعاد تاب‌آوری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات فراسنج‌های دمایی (دمای حداقل و حداکثر) در نقاط شهری، پژوهش مورد ی: شمال‌غرب ایران

عبدالله فرجی؛ حسین عساکره؛ سید حسین میرموسوی؛ سلماز مطلبی‌زاد

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 53-74

https://doi.org/10.30473/grup.2020.46858.2373

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات زمانی و مکانی فراسنج‌های اقلیمی و ارتباط با آن است. بنابراین تأثیر شهرنشینی بر دمای حداقل و حداکثر در نقاط شهری شمال­‌غرب ایران بررسی گردید. از داده‌­های هواشناسی (1987-2017) و داده­‌های شهرنشینی حاصل از سرشماری عمومی و نفوس مسکن (1365-1395) استفاده شد و روش­‌های آماری ضریب همبستگی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی و تحلیل موانع اجتماعی- فرهنگی توسعه حمل‌ونقل عمومی پایدار در کلان‌شهر اهواز

مجید گودرزی؛ محمدعلی فیروزی؛ امید سعیدی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 75-98

https://doi.org/10.30473/grup.2020.40952.2183

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل موانع اجتماعی- فرهنگی توسعه­ حمل‌ونقل عمومی پایدار کلان‌شهر اهواز است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعه‌ای است، از نظر ماهیت، توصیفی و تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌­ای و میدانی  (پرسشنامه و مصاحبه).استفاده ‌شده است. در جهت پایایی ابزار سنجش ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل فضایی کاربری فضای سبز منطقه یک شهر کرمان با استفاده از ماتریس کیفی چهارگانه

عبدالرضا کاظمی‌نیا؛ علی اسماعیلی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، صفحه 99-118

https://doi.org/10.30473/grup.2022.45630.2330

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل مکانی فضای سبز و بهترین مسیر رسیدن به آن در منطقه 1 شهر کرمان می‌باشد‌. در همین راستا، با استفاده از ماتریس‌های ارزیابی کیفی چهارگانه مطلوبیت، سازگاری، ظرفیت و وابستگی (روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره) به بررسی نحوه توزیع مکانی کاربری‌های فضای سبز در سطح منطقه یک شهر کرمان پرداخته شد‌. داده‌‌های تحقیق به ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارزیابی تطبیقی محلات به لحاظ شاخص شکوفایی شهری (مورد مطالعاتی: محلات منطقه 6 کلان‌شهر تهران)

طاهر پریزادی؛ آزاد رحیم زاده؛ مظهر احمدی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2020.47490.2399

چکیده
  امروزه شکوفایی شهری به‌عنوان یکی از راهکارهای نیل به رشد اقتصادی، حاکم بودن روابط اجتماعی، پایداری محیطی و کیفیت زندگی بهتر در شهرها و محله های شهری مطرح می‌باشد. بحث درباره مفهوم شکوفایی شهری نخستین بار در دهه 1930 شکل‌گرفته است. در سال 2012 از سوی سازمان اسکان بشر ملل متحد شاخص‌های جامعی در مورد شکوفایی شهری مطرح شد. هدف این پژوهش ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
الگویی جامع در تدوین استراتژی ارتقای مدیریت محیط‌زیست شهری، پژوهش موردی: منطقه 22 شهرداری تهران

مریم هاشمی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ مظاهر معین الدینی؛ علیرضا مقدم نیا؛ رضا ارجمندی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2023.47322.2394

چکیده
  هدف پژوهش بررسی نحوه مدیریت محیط‌زیست شهری در منطقه 22 شهرداری تهران در جهت ارائه الگویی جامع و ارتقا آن می‌باشد. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش تحلیلی- توصیفی است، لذا در جمع‌آوری داده‌ها از منابع داخـلـی و خـارجـی و در مرحله پیمایش، از طریق پرسشنامه از 20 نفر از نخبگان مدیران خبره حوزه مدیریت زیست شهری استفاده شده است. مدل ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیلی بر میزان همبستگی عوامل کمی درجه محصوریت با اختلاف دمایی در گذرهای تاریخی ( مطالعه موردی: شهر میبد)

سمانه سعیدی؛ مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2021.48156.2416

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه عوامل کمی درجه محصوریت با اختلاف دما (اختلاف میانگین دمای گذرها با میانگین دمای شهر در یک زمان مشابه) در گذرهای تاریخی شهر میبد انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف جزو پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. متغیر وابسته پژوهش اختلاف دمایی گذرهای تاریخی با میانگین دمای شهر و چهار متغیر طول، عرض، ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات جزایر حرارتی شهر میناب بر اساس سهم عوامل جمعیت و پراکندگی افقی

محمد کاظمی؛ فریبرز محمدی؛ علیرضا نفرزادگان

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30473/grup.2020.45964.2340

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات مکانی جزایر حرارتی در شهر میناب طی سه بازه زمانی (سال‌های 1975-1988، 1988-2000 و 2000-2014) می‌باشد. بنابراین این تحقیق از نوع کاربردی می‌باشد. بدین منظور از تصاویر TM و OLI ماهواره لندست استفاده شد. تغییرات فیزیکی شهر از طریق تحلیل مقادیر مستخرج از دو شاخص تفاضل نرمال‌شده ساخت و ساز (NDBI) و تفاضل ...  بیشتر