با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

5 استادیار، گروه معماری و شهرسازی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه وضعیت شاخص‌های پیاده‌مداری در پیاده‌راه‌های تربیت (سنتی) و ولیعصر (مدرن) تبریز صورت گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق را عابران، مغازه‌داران و ساکنین این دو محدوده تشکیل داده‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و به روش کوکران، 380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش تحقیق از نوع کاربری و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی و همچنین از نوع تحقیقات استنباطی است. نوآوری خاص این پژوش عبارت است از شناسایی مؤلفه‌های بومی مؤثر بر ارتقای کیفیت پیاده‌راه‌ها با تأکید بر پیاده‌راه‌های سنتی و مدرن. پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول کرونباخ در پیاده‌راه تربیت 902/0 و در پیاده‌راه ولیعصر 886/0 محاسبه شد. نتایج یافته‌های تحلیل عاملی منجر به خلاصه شدن 56 متغیر در 12 عامل اصلی گردید. درصد واریانس نهایی برای پیاده‌راه تربیت 84/86 و 01/81 برای ولیعصر بوده است که بیانگر نقش پررنگ شاخص‌های بومی در پیاده‌راه‌های سنتی است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی 46 متغیر با وضعیت پیاده مداری هر دو پیاده‌راه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و در این بین میزان همبستگی متغیر در پیاده راه تربیت بیشتر از ولیعصر است. نتایج آزمون t هم مؤید وجود تفاوت معناداری و واریانس میانگین وضعیت متغیرهای پیاده مداری در بین دو پیاده راه است. در نهایت اینکه نتایج آزمون واریانس نشان از وجود تفاوت معنادار در بین سه گروه عابران، ساکنین و کسبه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Indigenous Components Affecting the Quality Improvement of Modern and Traditional Urban Sidewalk Spatial Structures in Tabriz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Reza Valizade 1
  • Mehdi Farajzade 2
  • Fereidoun Babaie aqdam 3
  • Ali Panahi 4
  • Ali Azar 5

1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Tabriz Branch, Tabriz, Iran.

2 . Ph.D Student, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Tabriz Branch, Tabriz, Iran.

5 Assistant Professor, Department Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University of Maragheh Branch, Maragheh, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the status of pedestrian indicators in Trabiat and Valiasr pavements. The research is of type and its nature is descriptive-analytical as well as inferential. The population of the study consisted of pedestrians, shopkeepers and residents of these two areas. Using simple random sampling method and Cochran method, 380 people were selected as sample size. The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's formula in the Tarbiat 0.902 and in the Valiasr was 0.886. The results of the factor analysis findings summarized 46 variables into 12 main factors. Percentage of final variance for Tarbiat was 86/84 and 81/01 for Valiasr. The results of Pearson correlation test showed that there is a positive and significant correlation between all variables with pedestrian status in both pedestrians and in this regard the variable correlation in Tarbiat was higher than Valiasr. The results of t -test confirm that there is a significant difference and variance of mean of pedestrian variables between two pedestrians. Finally, the results of variance test show a significant difference between the three groups of passers-by, residents and merchants. Finally, according to the conditions of both pavements, suggestions were made for using modern urban planning methods as well as the use of historical and identity elements to improve the pedestrian situation in these two pavements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Space
  • Pedestrian
  • Citizen's Approach
  • Modern and Traditional Pedestrian
  • Tabriz