با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل موانع اجتماعی- فرهنگی توسعه­ حمل‌ونقل عمومی پایدار کلان‌شهر اهواز است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعه‌ای است، از نظر ماهیت، توصیفی و تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌­ای و میدانی  (پرسشنامه و مصاحبه).استفاده ‌شده است. در جهت پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که به دست آمدن ضریب 95/0 نشان‌دهنده پایایی ابزار سنجش است. روش آنالیز آن کمی بوده که از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS استفاده‌شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق را مناطق هشتگانه کلان‌شهر اهواز تشکیل داده‌اند. به‌منظور تعیین تعداد نمونه جامعه خبرگان، از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد که بر اساس آن، تعداد 15 نفر از خبرگان مرتبط با حوزه این پژوهش انتخاب شدند. شناسایی موانع توسعه اجتماعی- فرهنگی حمل‌ونقل، دسته‌بندی موانع و شناخت تفاوت‌های مکانی از جنبه‌­های نوآوری این پژوهش است. نتایج تحقیق نشان داد که موانع اجتماعی - فرهنگی توسعه حمل‌ونقل عمومی در مناطق هشتگانه اهواز باهم متفاوت هستند؛ در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت به ترتیب ضعف فرهنگ‌سازمانی، سبک زندگی خودرو محور، ضعف مشارکت واحدهای وظیفه، عدم‌حمایت از مسافرت کودک، بی‌نظمی در سواره - پیاده شدن، مقاومت در پرداخت هزینه‌­های عمومی، ضعف رعایت حقوق شهروندی مهم‌ترین موانع توسعه­ی حمل‌ونقل عمومی در هر یک از مناطق هشتگانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Socio-Cultural Barriers of Public Stable Transportation Development in Ahwaz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Majid goodarzi 1
  • Mohammadali Feroozi 2
  • Omid Saeidi 3

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Msc Student, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the current research is to investigate and analyze the socio-cultural obstacles to the development of sustainable public transportation in Ahvaz metropolis. The current research is applied and developmental in terms of its purpose, and descriptive and analytical regarding its nature with a survey approach. In order to collect information, two methods of library and field studies  (questionnaire and interview).have been used. Cronbach's alpha test was used for the reliability test of the measurement tool, and obtaining a coefficient of 0.95 approves it. The method of analysis was quantitative, which used the TOPSIS multi-criteria decision-making model. Also, the statistical population of the research is made up of the 8 districts of Ahvaz metropolis. In order to determine the sample size of the expert community, the Snowball sampling method was used, based on which 15 experts related to the field of this research were selected. Identifying obstacles to the socio-cultural development of transportation, categorizing obstacles and recognizing spatial differences are among the innovative aspects of this research. The results of the research showed that the socio-cultural barriers to the development of public transportation in the eight regions of Ahvaz are different. In regions 1 to 8, respectively, there exist weak organizational culture, car-oriented lifestyle, weak participation of task units, lack of support for children's travel, irregular boarding and disembarking, resistance to paying expenses. n general, the weak observance of citizens’ rights is the most important obstacle to the development of public transportation in each of the 8 regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio-cultural Barriers to Development
  • Sustainable Development
  • Public Transportation
  • Ahvaz
AlKheder, S., AlRukaibi,F & Zaqzouq, A.  (2018). Optimal bus frequency for Kuwait public transportation company. A cost view, Sustainable Cities and Society, Sustainable Cities and Society, 41, 312–319.
Amanpour, S., & Daripour, N.  (2016). Urban sustainable transportation planning with emphasis on bus fleet performance in Iran. Andisheh Nagaristan Publications: Tehran.  (In Parsian)
Amanpour, S., Nemati, M., & Alizadeh, H.  (2012). An analysis of urban transport indicators in Iran. Journal of Urban and Regional Research, 5 (15), 107-124.  (In Parsian)
Amanpour, S., Nemati, M., & Alizadeh, H.  (2013). Evaluation and prioritization of sustainable indicators of urban transportation using fuzzy logic in the case of Ahvaz city. Space Geography Research Quarterly, 14 (4), 213-231.  (In Parsian)
Arai, V., Ghasemi, A., Moinifar, Y.  (2016). Political developments of obstacles to the realization of good governance in public administration  (a case study of Minodasht governorate and municipality). Quarterly of strategic studies of public policy, 7 (25), 113-133.  (In Parsian)
Asadi, Sh., & Movhadi, K.  (2016). The strategic role of sustainable development and individual behavior on the structure of transportation. Specialized Scientific Quarterly of Green Architecture, 10  (20), 111-134.  (In Parsian)
Avram, S.  (2014). sustainable development compromise or solution what is the place of geography this context?. procdia economics financel, Volume 15, 2014, 595-602.
Badri Asl, S.  (2015). Basics of city transportation systems, first edition. Tabriz University Press, Tabriz.  (In Parsian)
Bel,Germ., Holst,M.  (2018). Evaluation of the impact of Bus Rapid Transit on air pollution in Mexico City. Transport Policy,  (63), 209-220.
Bjerkan,K,.Y.vsteda, R.  (2018). Functional requirements for inclusive transport, Transportation, 1-22.
Buzasi, A., Csete, M.  (2015). Sustainability Indicators in Assessing Urban Transport Systems. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 43 (3), 138-145, 2015.
Carmo, M.,Guedes, M., Natália &Oliveira, S., Santiago, G.  (2012). On the evaluation of a public transportation network quality, Criteria validation methodology. Journal Research in Transportation Economics, 36 (1), 39-44.
Cooper,J. Mundy. R.  (2016).Taxi Urban Economies and the Social and Transport Impacts of the Taxica. Routledge Taylor & Francis Grou: LONDON AND NEW YORK.
Domaradzka,A.  (2018). Urban Social Movements and the Right to the City: An Introduction to the Special Issue on Urban Mobilization. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 29  (4), 607–620.
Duncan, D., Nadella,V., Giroux, S., Bower,A., Graham, J.  (2016). The road mileage user-fee: Level, intensity, and predictors of public support. Transport Policy, 53 (3), 70-78.
Fani, Z., Ahmadi, T., Taghvian, M, T.  (2016). Sustainable development of urban transportation using network analysis  (a case study of Tabriz metropolitan transportation management structure). Geography and Urban Planning, 59 (21), 242-231.  (In Parsian)
Furlan.R., & Faggion. L.  (2015). The Development of Vital Precincts in Doha, Urban Regeneration and Socio-Cultural Factors. American Journal of Environmental Engineering,  (21),120-129.
Guglielmetti,M., Roberta,T., Martina,R, Laura,D., Pietroa,H., Samuel., P.  (2018). Does the service quality of urban public transport enhance sustainable mobility? Journal of Cleaner Production, 174,  (99), 1566-1587.
Gurji Azandriani, A., A. & Shirzad Nazar Lu, Z.  (2017). The position of the rights of the disabled in the field of civil law. strategic studies and public policy, 26 (8), 163-180.  (In Parsian)
Inaleno Cholakhlo, R & Sohaili, J.  (2015). Investigation and the level of public participation in improving the quality of lost urban spaces  (a case study of Jowanmardan Park under Ayatollah Kashani Bridge). Urban Research and Planning Journal, 7  (24), 152-172.  (In Parsian)
Kadlubek.m.  (2015). examples of sutainable development in the area of transport. porocedia Economics sand finance,  (11),497-500.
Kashanijo, Kh and Mufidi Shemirani, M  (2008). The evolution of theories related to intra-city transportation. City Identity, 3 (4), 3-3.  (In Parsian)
Kim, D., Lee,C., & Jung, B.  (2016). Transportation Research Record. Journal of the Transportation Research Board Jan,  (2585), 77-84.
Laurie, L., & Fargo, J.  (2017). REPORT CROSSR OADS CHOOSING A FUTURE FOR LONDON’S TRANSPORT IN TH Mattson, N.D. Rural Transit, Upper Great Plains Transportation nstitute Small Urban and Rural Transit Center, 60.73.
Luiu, C., Tight, M., & Burrow, M.  (2018). Factors Preventing the Use of Alternative Transport Modes to the Car in Later Life. Sustainability 2018, 10, 1982. https://doi.org/10.3390/su10061982.
Majumdar, S.  (2017). The case of public involvement in transportation planning using social media. Case Studies on Transport Policy, 5,  (1), 121-133.
Masoud Nia, I.  (2013). Investigating the relationship between the norm of social onfrontation and the lawlessness of motorcycle users in Yazd city. Applied Sociology, 55 (2), 139-159.  (In Parsian)
Minton J., & Clark, A. (2018). Driving Segregation, Age Gender and Emerging Inequalities. Geographies of Transport and Ageing, First Online: 01 May 2018, 25-50.
Mohammadi De Cheshme, M.  (2012). Urban passive security and defense. first edition, Ahvaz Shahid Chamran University Publications: Ahvaz.  (In Parsian)
Mourey, T., Köhler, D. (2017). Polic European Cities and Regions networking for innovative transport solutions. Juan Caballero, Brussels: BELGIUM.
Mousavi, S., & Ghalini, M.  (2016). Representing the relationship between the attitude towards the government and the active social citizen. strategic studies and public policy, 7 (22), 155-177. (In Parsian)
Nolan, R.  (2017). Development Tantro pologe, encounters in the real world. Rout Iedge, Taylor francis, new york: London.
Noor Ali Vand, A., Ak, Sh., Ahmadlou, H., Balakhani, Q., Jabrian, N., Hamyatkhah Jahormi, M., Ramazani, A., Zalfali Pham, A., Sepehari, M., Safari, H., Mujereb Ghoshchi, R, Mirza Mohammadi, A, & Yazerlu, R.  (2014). Urban Sociology. first edition, first volume, Sociologists Publications: Tehran.  (In Parsian)
Noor Ali Vand, A., Ak, Sh., Ahmadlou, H., Balakhani, Q., Jabrian, N., Hamyatkhah Jahormi, M., Ramazani, A., Zalfali Pham, A., Sepehari, M., Safari, H., Mujereb Ghoshchi, R, Mirza Mohammadi, A, & Yazerlu, R.  (2014). Urban Sociology, second edition, first volume, Sociologists Publications: Tehran.  (In Parsian)
Pakzad, J.  (1388). The course of ideas in urban development. third volume, Tehran, Ministry of Housing and Urban Development: Tehran.  (In Parsian)
Rahul, T,Verma. M., Dixit, M.  (2015). Sustainability impatt assessment of transportation policies. acasevstudy for Bangalore city, 321-330.
Sadat Ayatollah Zadeh Shirazi, M & Birjandi, N.  (2016). Evaluation of people's opinion about pollution in high-traffic areas of Rasht city in 1389. Environmental Science and Technology, Special Issue No. 4, 275-282.  (In Parsian)
Safari Nia, M.  (2013). An introduction to urban psychology. first edition, second volume, Tisa Publications: Tehran.  (In Parsian)
Sarwar, R & Amini, M.  (2012). Analysis and evaluation of the social and cultural impact of traffic and urban transportation. first edition, Tisa Publishing House, Tehran.  (In Parsian)
 Senaratne, H., Mueller, ., Behrisch, M., Lalanne, F., Jiménez , J.  (2018). Urban Mobility Analysis With Mobile Network Data, A Visual Analytics Approach. Browse Journals & Magazines, Transactions on Intellig, 19  (5), 1537 - 1546.
Shibayama, T.  (2017). Organizational structures of urban public transport a diagrammatic comparison with UML. World Conference on Transport Research  (25), 3674–3693.
Sokhnoor, M & Mossadegh Rad, A.M.  (2016). Organizational culture of selected hospitals in Tehran. Hospital Quarterly  (the official organ of the Scientific Association of the Administration of Hospitals in Iran), 16 (2), 46-56.  (In Parsian)
Soltani, A & Fallah Monshadi, A.  (2011). Integrating the transportation system as a solution to achieve sustainable transportation  (Shiraz city case study). Urban Management, No. 5, 47-60.  (In Parsian)
Ahvaz Municipality.  (2009). The second five-year plan for the development and construction of the city of Ahvaz in the period of 1397-1401. Summary of the program of the first book, first edition.  (In Parsian)
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE.  (2013). Climate Change Impacts and Adaptation for International Transport Networks. UNITED NATIONS: New York and Geneva.
Vaezi, M.  (2017). Reviewing methods of evaluating and analyzing the quality and aesthetics of the urban landscape. human and environment,  (45), 131-142.  (In Parsian)
Vasconcellos., E.)2017). Emerging Economies. The Urban Book Series, Brazilian Public Transport Association  (ANTP), São Paulo: Brazil.
Varmaziar, S., Mortazavi, B., Hajizadeh, I., & Shirazei, F.  (2011). Investigating the state of severe occupational stress and its related factors in Tehran public transport bus drivers. Journal of Qom University of Medical Sciences, 7  (5), 73-82.  (In Parsian)
Zaheer, A., Zahar, B., & Paul, S.  (2019). Understanding mobility characteristics and needs of older persons in urban Pakistan with respect to use of public transport and self-driving. Journal of Transport Geography. 7 (4), 181-190.
Zali, N., & Mansour, B. (2014). Analysis and key factors affecting the development of sustainable transportation in the 1404 horizon of Tehran metropolis. Space Planning and Planning, 19 (2), 1-31. (In Parsian)
Zali, N., & Ashrafi, S.  (2012). Investigating the effect of globalization on urban development. Strategic Public Policy Quarterly, 4 (11), 1-16.  (In Parsian)
اسدی، شهام و موحدی، کلیبر  (1396). نقش استراتژیک توسعه پایدار و رفتار فردی بر ساختار حمل‌ونقل. فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز، 10  (20)، 134-111.
امانپور، سعید، نعمتی مرتضی و علیزاده، هادی  (1392). تحلیلی بر شاخص‌های حمل‌ونقل شهری ایران. مجله پژوهش‌های شهری و منطقه­ای، 5 (15)، 124-107.
امانپور، سعید، نعمتی، مرتضی و علیزاده، هادی  (1393). ارزیابی و اولویت‌سنجی شاخص‌های پایدار حمل‌ونقل شهری با استفاده از منطق فازی نمونه موردی شهر اهواز. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی فضایی، 14 (4)، 231-213.
امانپور، سعید و داری پور، نادیا.  (1396). برنامه‌ریزی حمل‌ونقل پایدار شهری با تأکید بر عملکرد ناوگان اتوبوس‌رانی در ایران، انتشارات نگارستان اندیشه: تهران.
اینالنو چولاخلو، رؤیا و سهیلی، جهان­الدین (1395). بررسی و میزان مشارکت عمومی دررسیدن به ارتقای کیفی فضاهای گمشده شهری  (نمونه موردی بوستان جوانمردان در زیر پل آیت‌الله کاشانی)، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 7  (24)، 172-152.
آرایی، وحید، قاسمی، ابوالفضل، معینی فر، یاسر  (1396). توسعه‌های سیاسی موانع تحقق‌پذیری حکمرانی خوب در اداره عمومی  (مطالعه موردی فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت).فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 7 (25)، 133-113.
بدری اصل، شیرین  (1395). مبانی سیستم‌های حمل‌ونقل شهر، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز.
برنامه پنج‌ساله دوم توسعه و عمران شهر اهواز در دوره زمانی 1397-1401.  (1397). خلاصه برنامه کتاب نخست، ویرایش اول، شهرداری اهواز: اهواز.
پاکزاد، جهانشاه  (1388). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی، جلد سوم، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی: تهران.
زالی، نادر و اشرفی، سمیه  (1392). بررسی اثر جهانی‌شدن بر توسعه شهری، فصلنامه راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 4 (11)، 16-1.
زالی، نادر و منصوری بیرجندی  (1394). تحلیل و عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه حمل‌ونقل پایدار در افق 1404 کلان‌شهر تهران، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 19 (2)، 31-1.
سادات آیت‌الله زاده شیرازی، مرضیه و بیرجندی، نوشین  (1396). ارزیابی دیدگاه مردم نسبت به آلودگی در نقاط پرتردد شهر رشت در سال 1389، علوم و تکنولوژی محیط ‌زیست، ویژه‌نامه شماره 4، 282-275.
سرور، رحیمی و امینی، مهدی  (1392). تحلیل و ارزیابی تأثیر اجتماعی فرهنگی ترافیک و حمل‌ونقل شهری، انتشارات تیسا، تهران.
سلطانی، علی و فلاح منشادی، افروز  (1391). یکپارچه‌سازی سیستم حمل‌ونقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل‌ونقل پایدار  (مطالعه موردی شهر شیراز)، مدیریت شهری، شماره 5، 60-47.
صفاری نیا، مجید  (1393). مقدمه‌ای بر روانشناسی شهری، جلد اول، انتشارات تیسا: تهران.
صفاری نیا، مجید  (1393). مقدمه‌ای بر روان شناسی شهری، جلد دوم، انتشارات تیسا: تهران.
فنی، زهره، احمدی، توحید و تقویان، محمدتقی  (1396). توسعه پایدار حمل‌ونقل شهری با استفاده از تحلیل شبکه  (مطالعه موردی ساختار مدیریت حمل‌ونقل کلان‌شهر تبریز)، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، 59 (21)، 242-231.
کاشانی جو، خشایار و مفیدی شمیرانی، مجید  (1388). سیر تحول نظریات مرتبط حمل‌ونقل درون‌شهری، هویت شهر، 3 (4)، -3.
گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و شیرزاد نظر لو، زهرا  (1397). جایگاه حقوق معلولین در حوزه حقوق شهری، مطالعات راهبردی و ساست گذاری عمومی، 26 (8)، 163-180.
محمدی ده چشمه، مصطفی  (1392). ایمنی و پدافند غیرعامل شهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز: اهواز.
مسعود نیا، ابراهیم.  (1393). بررسی رابطه بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون‌گریزی استفاده‌کنندگان موتورسیکلت در شهر یزد، جامعه‌شناسی کاربردی، 55 (2)، 159-139.
سخنور، مبین و مصدق راد، علی‌محمد  (1396). فرهنگ‌سازمانی بیمارستان‌های منتخب تهران، فصلنامه بیمارستان  (ارگان رسمی انجمن علمی اداره امور بیمارستان‌های ایران)، 16 (2)، 56-46.
موسوی، سید محسن و مبارکی، محمد  (1396). بازنمایی رابطه بین نگرش به دولت و شهروند اجتماعی فعال، مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری عمومی، 7 (22)، 155-177.
نورعلی وند، علی، آک، شورش، احمدلو، حبیب، بالاخانی، قادر، جابریان نفیسه، حمایت خواه جهرمی، مجتبی، رمضانی، ابوالفضل، زلفعلی فام، علی، سپهری، مهناز، صفری، حسین، مجرب قوشچی، رضا، میرزا محمدی، علی و یازرلو، رضا  (1394). جامعه‌شناسی شهری، جلد اول، انتشارات جامعه شناسان: تهران.
نورعلی وند، علی، آک، شورش، احمدلو، حبیب، بالاخانی، قادر، جابریان نفیسه، حمایت خواه جهرمی، مجتبی، رمضانی، ابوالفضل، زلفعلی فام، علی، سپهری، مهناز، صفری، حسین، مجرب قوشچی، رضا، میرزا محمدی، علی و یازرلو، رضا  (1394). جامعه‌شناسی شهری، جلد اول، انتشارات جامعه شناسان: تهران.
واعظی، مهدی  (1397). بررسی روش‌های ارزیابی و تحلیل کیفیت و زیباشناسی منظر شهری، انسان و محیط ‌زیست،  (45)، 142-131.
ورمزیار سکینه، مرتضوی، باقر، حاجی‌زاده ابراهیم، ارقامی شیرازه.  (1391). بررسی وضعیت استرس شدید شغلی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی تهران، سال 1391، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 7  (۵)، ۷۳-۸۲.