با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل موانع اجتماعی- فرهنگی توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی پایدار کلان‌شهر اهواز است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و توسعه‌ای است، ازنظر ماهیت ، توصیفی و تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی (پرسش‌نامه و مصاحبه) استفاده‌شده است. روش آنالیز آن کمی بوده که از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS استفاده‌شده است. همچنینجامعه آماری تحقیق را مناطق هشتگانه کلانشهر اهواز تشکیل داده‌اند. به‌منظور تعیین تعداد نمونه جامعه خبرگان، از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد که بر اساس آن، تعداد 15 نفر از خبرگان مرتبط با حوزه این پژوهش انتخاب شدند. نوآوری این پژوهش ارائه مجموعه‌ای نسبتاً کامل از موانع توسعه اجتماعی- فرهنگی حمل‌ونقل، دسته‌بندی موانع و شناخت تفاوت‌های مکانی در سطح شهر نکته مهمی است که سایر پژوهش‌ها چنین گستردگی موضوعی را نداشته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد موانع اجتماعی - فرهنگی توسعه حمل‌ونقل عمومی در مناطق هشتگانه اهواز با هم متفاوت هستند؛ به‌طوری‌که در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت به ترتیب ضعف فرهنگ‌سازمانی، سبک زندگی خودرو محور، ضعف مشارکت واحدهای وظیفه، عدم‌حمایت از مسافرت کودک، بی‌نظمی در سواره - پیاده شدن، مقاومت در پرداخت هزینه‌های عمومی، ضعف رعایت حقوق شهروندی مهم‌ترین موانع توسعه‌ی حمل‌ونقل عمومی در هر یک از مناطق هشتگانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Socio-Cultural Barriers of Public Stable Transportation Development in Ahwaz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Majid goodarzi
  • mohammad ali feroozi
  • omid saeidi

Geography and Urban Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran Ahwaz, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

The present research aims to investigate and analyze the socio-cultural barriers to the development of sustainable public transportation in Ahvaz metropolis. The study is applied-developmental, descriptive-analytical. To collect the data, library techniques and field studies (questionnaires and interviews) were employed. It used quantitative research and the TOPSIS multi-criteria decision-making method for data analysis. The research population consisted of the eight Districts of Ahvaz metropolis. To determine the sample size of the expert population, a snowball sampling method was employed, based on which 15 public transport experts were selected. The research innovation is to present a relatively complete set of barriers to the socio-cultural development of transportation, categorize the barriers and recognize the spatial differences at the city level. It is essential that other researchers have not had such scope on the subject. The research results indicated that the socio-cultural barriers to public transportation development in the eight districts of Ahvaz are different from each other, so in Districts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, respectively, the weakness of organizational culture, car-oriented lifestyle, poor participation of duty units, lack of support for children's travel, irregular getting-on/off schedule, resistance to paying public fees, and poor observance of citizen's rights are the most critical barriers to the public transportation development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development barriers
  • sociocultural barriers
  • transportation sustainability
  • public transportation
  • Metropolis of Ahvaz