با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه محیط‌زیست، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

5 دانشیار، گروه مدیریت محیطزیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش بررسی نحوه مدیریت محیط‌زیست شهری در منطقه 22 شهرداری تهران در جهت ارائه الگویی جامع و ارتقا آن می‌باشد. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش تحلیلی- توصیفی است، لذا در جمع‌آوری داده‌ها از منابع داخـلـی و خـارجـی و در مرحله پیمایش، از طریق پرسشنامه از 20 نفر از نخبگان مدیران خبره حوزه مدیریت زیست شهری استفاده شده است. مدل اجرایی برنامه‌ریزی راهبردی پژوهش برگرفته از مدل مدیریت راهبردی فرد. آر. دیوید می باشد و در مرحله تصمیم‌گیری، از ماتریس QSPM بهترین راهبردها برای اجرا به کار گرفته‌ شد. ارائه الگویی جامع و متناسب با محیط زیست منطقه 22 شهرداری تهران که قادر به تعیین نقاط ضعف مدیریت شهری و ارائه استراتژی جهت ارتقا آن می باشد، از نوآوری مطالعه حاضر می باشد. با توجه به یافته‌های پژوهش و کسب نمره نهایی کمتر از 5/2 مشخص گردیده در مدیریت محیط‌زیست شهرداری منطقه 22 تهران، از قوت‌ها و فرصت‌های به دست آمده برای غلبه برضعف‌ها و تهدیدها به درستی استفاده نشده‌است و نوع راهبرد، تدافعی است. نتایج نشان داد، سه راهبرد «ارزیابی عرصه‌های نیازمند حفاظت محیط‌زیست»، «اصلاح بسترهای حقوقی و نهادی» و «اصلاح ساختار سازمانی و مدیریت یکپارچه شهری» با بیشترین امتیازات، از مهم ترین راهبردهای ارتقا مدیریت محیط‌زیست این منطقه بوده ‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Model in Developing of Strategy for Promoting Urban Environmental Management, Case Study: District 22 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Maryam Hashemi 1
  • Akramolmoluk Lahijanian 2
  • Mazaher Moeinaddini 3
  • Alireza moghaddamnia 4
  • Reza Arjmandi 5

1 Ph.D Candidate, Department of Environmental Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Environmental Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Environmental, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran

5 Associate Professor, Department of Environmental Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the study is to investigate how urban environmental management in the district 22 of Tehran in order to provide a comprehensive model and improve it. The research is applied in terms of purpose and analytical-descriptive in terms of method, so in collecting data from internal and external sources and in the survey phase, 20 elite expert managers in the field of bio-urban management were used through a questionnaire. Executive model of strategic research planning derived from individual Fred.R.David `s strategic management model and the QSPM matrix was used to execute the decision making process. Presenting a comprehensive and environmental model with the environment of the 22nd district of Tehran municipality, which is capable of determining the weak points of urban management and providing a solution to improve it, is one of the innovations of this article. According to the findings of the research and the final score of less than 2.5 determined in the environmental management of the municipality of district 22 of Tehran, the strengths and opportunities obtained to overcome the disadvantages and threats have not been properly used and the type of strategy, defensive. The results showed that three strategies, “Evaluation of Areas Requiring Protection”, “Reforming Legal and Organizational backgrounds, Reforming Organizational Structure and Integrated Urban Management are the most important Promotion strategies for urban management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Environmental Management
  • Promotion
  • Statement Vision
  • Strategy
  • QSPM Matrix
Abya, H., Khalili, M., Ebrahimi, M., & Movahed, A. (2015). Strategic planning for tourism industry using SWOT and QSPM. Management Science Letters, 5(3), 295-300.
Ashrafi, Y., & Janbabanezhad, H.M. (2014). Saveh Strategic Planning and Vision Developing. Town and Country Planning, 6(1), 83-112. (In Persian)
Barati, N., & Behzadfar, M. (2015). Report on the strategic urban development plan of the 22nd district of Tehran Municipality. Armanshahr Group of Engineers and Consultants. (In Persian)
Bikdeli, S., Shafaghi, S., & Vossughi, F. (2018). Presentation of a Strategic Model for Achieving Urban Sustainable Development in Mashhad Metropolis. GeoRes, 32(4), 12-29. (In Persia)
Chang, H. H., & Huang, W. C. (2006). Application of a quantification SWOT analytical method. Mathematical and computer modelling, 43(1-2), 158-169.
Danaei, A., & Mohseni, S.R. (2016). Presentation of a strategic model to implement the promotional plan of social and cultural level in 12th territory of Tehran (case study: imamzadehyahya area). Urban Management Studies, 8(25), 65-77. (In Persian)
David, Fred R. (2017). Strategic Management. Translator: Ali Parseian, 19th edition, Tehran: Daftar Pazhooheshhaye Farhangi. (In Persian)
Firouzbakht, A., Parhizgar, A.A., & Rabifar, V. (2012). Strategies of environmental structure city with approach urban sustainable development (case study: city of Karaj). Human geography research quarterly, 44(80), 213-239. (In Persian)
Flouris, T., & Dostaler, I. (2007). Strategic Management as a Key to Educating the New Aviation Professional. International Journal of Aviation Research, 1(1), 22-40.
Gaffari Gilandeh, A., Heydari Sareban,V., & Pishdast, H. (2016). Integrated Urban Environment Management. First International Conference On Water Environment and Sustainable Development, 27-29 September 2016 , Ardabil - Iran, September 2016, Ardabil, Iran. (In Persian)
Gurel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. The Journal of International Social Research, 10, 994-1006.
Halajian, E., & Amin Shad, A. (2015). Identify and develop effective strategies to manage urban development strategic city of Ramsar. Urban Management, 14(40), 399-418. (In Persian)
Hatami, k. (2011). SWOT analysis and its role in promoting urban management. Urban management studies, 2(4), 145-164. (In Persian)
Heydarzadeh, H., & Danehkar, A. (2016). Green Space Management Strategies in Karaj Region 2. Environmental Researches, 6(12), 159- 172. (In Persian)
Houghton, J. W. (2009). ICT and the Environment in Developing Countries: an Overview of Opportunities and Developments. Communications & Strategies, (76), 39.
Kajanus, M. (2000). A model for creating innovative strategies for an enterprise and its application to a rural enterprise. Management Decision. 38(10), 711-722.
Karimzadegan, H., Saye, A.R., & Khorasani, N.A. (2018). Environmental management using SWOT approach (Case study: Technical Center). Journal of Environmental Science Studies, 3(2), 701-711. (In Persian)
Karppi, I., Kokkonen, M., & Lähteenmäki-Smith, K. (2001). SWOT-analysis as a basis for regional strategies. Nordregio.
Khalifipour, H. (2016). Integrated Application of SWOT and ANP models in strategic environmental planning (Case Study: Isfahan province). Msc thesis in environmental science, Isfahan University, Supervisor Alireza Sufianian, Isfahan Isfahan University, Faculty of Environment. (In Persian)
Moharamnejad, N., Badrifar, M., Majedi, H., Feghi-Farahmand, N., & Ramazani, M. E. (2010). Analysis model of air quality control management strategies in Tabriz. Journal of Food, Agriculture & Environment8(2 part 2), 1019-1028.
Part Consultants Group (2015). Detailed Plan for the 22nd district of Tehran. Department of Architecture and Urban Planning of Tehran Municipality.
Preliminary Report on the State of the Environment (SOE) of Tehran (2013). Faculty of Environment. University of Tehran.
Ramezani, M. E., Moharamnejad, N., Badrifar, M., & Farahmand, N. (2010). Analysis model of air quality control management strategies in Tabriz .Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 1019-1028.
Ramezani, Y., & Salari, T, (2017). A Comprehensive Framework of Strategy Development in Strategic Programming, Jurnal Fikrah Jilid, 8(2),  150-167.
Roozbahani, M., Janbaz Ghobadi, GH. R., Motevalli, S., & Azimi Amoli, J. (2022). Urban green space, Change detection, Tehran. Urban Ecological Research, 12(25), 68-49. (In Persian)
Sajadi, J., Yarmoradi, K., Kanooni, R., & Heydari, M. (2017). The Role of Good Governance in Improving the quality of Urban Environment from the Perspective of Residents, Case Study: Bagh Ferdows Neighborhood in Zone 1 of Tehran. Journal of Urban Ecology Research, 8(15), 97-110. (In Persian)
Seifollahi, M., & Faryadi, Sh. (2011). Evaluating the Quality of Tehran’s Urban Environment Based on Sustainability Indicators, Int. J. Environ. Res., 5(2), 545-554.
Shamai, A., & Pourahmad, A. (2004). An Analytical Review of Urban Renovation & Improvement Policies & Programs in the National Development Plans. Geographical Research Quarterly, 36(49), 179-202. (In Persian)
Shokohi Bidhandi, R., & Hashemi, Sh. (2012). Strategies to improve the Tehran Urban management to the desired status (Tehran Municipality as a social and cultural institute). Urban Management Studies, 5(2), 1-14. (In Persian)
Varshusaz, K., & Moghadam, M. (2016). Development of environmental strategy focusing on three-stage analytical framework, th1 National Conference on environmental health. Health and Sustainable Environment, Tehran.
www. District 22.ir
اشرفی، یوسف و جانبابانژاد، محمدحسین (1393). برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین چشم‌انداز شهر ساوه. فصلنامه آمایش سرزمین، 6(1)، 83-112.
براتی، ناصر و بهزاد‌فر، مصطفی (1395). گزارش برنامه راهبردی توسعة شهری منطقه 22 شهرداری تهران. گروه مهندسین و مشاور آرمانشهر.
بیکدلی، سونا؛ شفقی، سیروس و وثوقی، فاطمه (1396). ارائه یک مدل راهبردی برای دست‌یابی به توسعه پایدار شهری در کلانشهر مشهد. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 32(4)، 12-29.
غفاری گیلانده، عطا؛ حیدری ساربان، وکیل و پیش‌دست، حسن (1395). مدیریت یکپارچه محیط‌زیست شهری. اولین کنفرانس       بین‌المللی آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار، اردبیل، ایران
حاتمی، کاوه (1390). نقش تجزیه و تحلیل SWOT در تعالی مدیریت شهری (مطالعه موردی منطقه ٢٢ تهران). فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 2(4)، 145-164.
حلاجیان، ابراهیم و امین‌شاد، علی (1394). شناسایی و تدوین استراتژی های مؤثر مدیریت استراتژیک توسعه شهری شهرستان رامسر. فصلنامه مدیریت شهری، 1(40)، 399-418
حیدرزاده، حمیده و دانه‌کار، افشین (1394). تدوین راهبردهای مدیریتی فضای سبز منطقه 2 شهر کرج. فصلنامه جغرافیا و آمای شهری سیستان، 6(12)، 159- 172.
خلیفی‌پور، حکیمه (1395). کاربرد تلفیقی مدل SWOT و ANP در برنامه‌ریزی زیست‌محیطی راهبردی (مطالعه موردی: استان اصفهان)، پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد محیط‌زیست. استاد راهنما علیرضا سفیانیان، دانشگاه اصفهان، دانشکده محیط‌زیست.
دانایی، ابوالفضل و محسنی، سید رضا (1395). ارائه مدل استراتژیک برای پیاد‎‌ه‌سازی طرح ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی منطقه 12 شهرداری تهران )مطالعه موردی محله امامزاده یحیی(. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 8(25)، 65-77.
دیوید، فرد آر. (1390)، مدیریت استراتژیک. مترجم: علی پارسئیان‌، چاپ 19، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
روزبهانی، مهری؛ جانبازقبادی، غلامرضا؛ متولی، صدرالدین و عظیمی آملی، جلال (1400). آشکارسازی و تحلیل منطقه‌ای تغییرات پوشش سبز شهری در مناطق 22‌گانه شهر تهران. فصلنامه بوم شناسی شهری، 12(25)، 68-49.
سجادی، ژیلا؛ یارمرادی، کیومرث؛ کانونی، رضا و حیدری، مرتضی (1396). نقش حکمروایی شایسته در ارتقای کیفیت محیط‌زیست شهری از دیدگاه ساکنان، مطالعه موردی: محله باغ فردوس منطقه یک شهر تهران. پژوهش‌های بوم شناسی شهری، 8(15)، 110 - 97.
شکوهی‌بیدهندی، روح‌اله و هاشمی، شهناز (1392). راهبردهای ارتقاء جایگاه مدیریت شهری تهران به وضع مطلوب (شهرداری تهران به مثابه نهادی اجتماعی و فرهنگی). فصلنامه مدیریت شهری، 5(2)، 1-14.
شماعی، علی و پوراحمد، احمد (1383). تحلیلی بر سیاست‌ها و برنامه‌ای بهسازی و نوسازی شهری در برنامه‌های توسعه کشور. نشریه پژوهش‌های جغرافیایی،36(49)، 179-202.
فیروزبخت، علی و پرهیزکار، علی‌اکبر (1391). راهبردهای ساختار زیست‌محیطی شهر با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر کرج). فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 44(80)، 213- 239.
کریم‌زادگان، حسن؛ سایه، علیرضا و خراسانی، نعمت‌الله (1397). ارائه راهکار مدیریت زیست‌محیطی با استفاده از رویکرد SWOT (مطالعه موردی: مراکز معاینه فنی). فصلنامه مطالعات علوم محیط‌زیست، 3(2)، 701-711.
گروه مشاوران پارت (1395)، طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران، گروه معماری و شهرسازی شهرداری تهران.
گزارش مقدماتی وضعیت محیط زیست (SOE) شهرتهران (1393). دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران.
ورشوساز، کتایون و مقدم، مهدی (1396). تدوین استراتژی زیست‌محیطی با تمرکز بر چهارچوب تحلیلی سه مرحله‌ای. اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط‌‌ زیست پایدار، تهران.