با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 مدیرگروه جغرافیا و شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور

چکیده

پژووهش حاضر با هدف تحلیل فضایی وضعیت تاب‌آوری کالبدی با تاکید بر بازآفرینی شهری در شهرهای ساحلی غرب استان مازندران انجام شده‌است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی، به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی- می‌باشد. شیوه گردآوری داده‌های تحقیق، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و شیوه پیمایشِ میدانی (ابزار پرسشنامه) بوده‌است. جهت ارزیابی وضعیت تاب‌آوری کالبدی، بازآفرینی شهری و ابعاد مختلف آن از آزمون آماری تی یکطرفه استفاده شده‌است. سپس شهرهای نمونه با روش تصمیم‌گیری چند معیاره ایداس براساس وضعیت تاب‌آوری کالبدی، بازآفرینی شهری و ابعاد آن با یکدیگر مقایسه و رتبه‌بندی شده‌اند. همچنین تاثیر بازآفرینی شهری در ارتقای تاب‌آوری کالبدی و سهم هر یک از ابعاد بازآفرینی، با آزمون رگرسیون چند متغیره یا چند اسمی بررسی گردید. در مراحل تحقیق از نرم‌افزارهای Excel، Spss و GIS استفاده گردید. یافته-های نهایی تحقیق با توجه به نتیجه کلی آزمون تی یکطرفه برای تاب‌آوری کالبدی مبین تاب‌آوری ضعیف شهرهای ساحلی غرب استان مازندران در شرایط پیک سفر و وضعیت مطلوب پیش زمینه‌های تحقق بازآفرینی شهری در این شهرها است. براساس نتایج تکنیک ایداس از پنج شهر مورد مطالعه سه شهر در گروه‌های ضعیف یعنی «وضعیت تاب‌آوری پایین و عدم تاب‌آوری» قرار دارند. نتایج این تکنیک همچنین از وضعیت نامساعد بازآفرینی شهری در سه شهر نمونه حکایت دارد. نتایج رگرسیون چند اسمی نیز بیانگر تاثیر معنی‌داری بازآفرینی شهری در ارتقای تاب‌آوری کالبدی شهرهای ساحلی غرب استان مازندران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of physical resilience with emphasis on urban regeneration; Case study: Coastal cities of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • zinat ranjbar 2
  • Gholamreza janbaz ghobadi 3

2 1- PhD student in Geography and Urban Planning

3 Director of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Nour Branch

چکیده [English]

The present study aimed to spatially analyze the status of physical resilience with emphasis on urban regeneration in the coastal cities of western Mazandaran province. In terms of descriptive-analytical nature, this research is applied-research in terms of purpose. The method of collecting research data was based on the library method and field survey method (questionnaire tool). One-way t-test was used to assess the status of physical resilience, urban regeneration and its various dimensions. The sample cities are then compared and ranked with the Idas multi-criteria decision-making method based on physical resilience status, urban regeneration and its dimensions. Also, the effect of urban regeneration in promoting physical resilience and the contribution of each dimension of regeneration was investigated by multivariate or multivariate regression test. Excel, Spss and GIS software were used in the research stages. The final findings of the study according to the general result of one-way t-test for physical resilience indicate poor resilience of coastal cities in the west of Mazandaran province in peak travel conditions and the favorable situation of the preconditions for urban regeneration in these cities. According to the results of the Idas technique, out of the five cities studied, three cities are in weak groups, ie "low resilience status and non-resilience". The results of this technique also indicate the unfavorable situation of urban regeneration in three sample cities. The results of multi-nominal regression also show a significant effect of urban regeneration in promoting physical resilience of coastal cities in the west of Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Recreation
  • Coastal Cities
  • Mazandaran
  • Idas Technique