با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سیرجان

2 ، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

10.30473/grup.2022.45630.2330

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل مکان های بهینه برای استقرار فضاهای سبز شهری بهمراه طراحی شبکه هندسی معابر شهری برای تعیین نزدیکترین فضای سبز و بهترین مسیر رسیدن به آن در منطقه یک شهر کرمان می باشد. جهت تحلیل و توزیع مکانی فضاهای سبز در منطقه مورد مطالعه از ماتریس های ارزیابی کیفی چهار گانه مطلوبیت، سازگاری، ظرفیت و وابستگی (روش های تصمیم گیری چند معیاره) با توجه به ماهیت مکانی معیارهای آنها، استفاده شده است. هر کدام از این معیار ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس رتبه بندی شده و سپس در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی مدلسازی و با بکاربردن توابع تحلیلی نقشه مکان های مناسب ایجاد فضاهای سبز منطقه یک شهر کرمان تهیه گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد مجموع فضاهای سبز شهری در منطقه یک کرمان 54 هکتار بوده که در مقایسه با وسعت منطقه، ناچیز است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش ماتریس های کیفی چهارگانه، مکان های بسیار مناسب جهت احداث فضاهای سبز جدید در حدود 106 هکتار برآورد شده است. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که، تحلیل فضایی کاربری فضای سبز منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش ماتریس های کیفی چهارگانه و روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس بدین گونه برآورد گردید: 7/28درصد مکان بسیار مناسب، 4/53 درصد مکان مناسب و 9/17 درصد مکان نامناسب .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Green Space Use in District 1 of Kerman City Using a Quadratic Quality MatrixCase Study: District 1, Kerman

نویسندگان [English]

  • abdolreza kazeminia 1
  • Ali Esmaeily 2

1 Sirjan University of Technology

2 Dept. of Surveying Eng. Graduate University of Advanced Technology, Kerman

چکیده [English]

The main objective of this study is to analyze optimum locations to create green space by designing a geometric network of urban roads to determine the nearest green space and the best route to access the area in the district one of the Kerman city. Four descriptive qualitative matrices of suitability, adaptability, capacity, and dependence (multi-criteria-decision-making methods) were used for analyzing and spatial distribution of green spaces in the area of study. These criteria were ranked based on hierarchical reversal analysis method and then modeled in the GIS environment. Analytical functions were used by which suitable locations were determined to create green areas in district one of the Kerman city. Our results show the total area of existing green spaces in district one of the Kerman city is about 54 hectares that is insignificant compared with the district one whole area. Based on quadratic quality matrices method, we propose suitable locations to create new green spaces at about 106 hectares. Broadly speaking, the spatial analysis of green space using the method of quadratic quality matrices and hierarchical reversal analysis shows 28.7% very suitable location, 53.4% suitable location, and 17.9% unsuitable location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-criteria decision making
  • Spatial analysis
  • Urban green space
  • Inversion hierarchical weight process
  • Kerman