با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی

3 دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشاه خوارزمی تهران

چکیده

امروزه شکوفایی شهری به‌عنوان یکی از راهکارهای نیل به رشد اقتصادی، حاکم بودن روابط اجتماعی، پایداری محیطی و کیفیت زندگی بهتر در شهرها و محله های شهری مطرح می‌باشد. بحث درباره مفهوم شکوفایی شهری نخستین بار در دهه 1930 شکل‌گرفته است. در سال 2012 از سوی سازمان اسکان بشر ملل متحد شاخص‌های جامعی در مورد شکوفایی شهری مطرح شد. هدف این پژوهش نیز ارزیابی تطبیقی محلات منطقه 6 کلان شهر تهران بر اساس شاخص‌های شکوفایی شهری می‌باشد. به کارگیری شکوفایی شهری در برنامه ریزی محله ای سیاستی نوین در توسعه ی شهری پایدار است. این پژوهش، بر اساس روش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی می باشد. روش گردآوری داده ها به‌صورت اسنادی- کتابخانه ای بوده است. از مدل WASPASبرای رتبه بندی محله ها و از مدل آنتروپی برای وزن دهی به شاخص ها استفاده شده است. نتایج حاصل از به کارگیری مدل تصمیم گیری WASPAS نشان می دهد بین محلات 14 گانه منطقه شش نسبت به شاخص های شکوفایی شهری تفاوت وجود دارد. سطح بندی محلات ازلحاظ شکوفایی شهری بیانگر این مطلب بوده است که سه محله یوسف‌آباد، کشاورز و ولیعصر به ترتیب با امتیاز نهایی، 337/0، 334/0 و 259/0 دارای وضعیت مطلوب، شش محله دارای وضعیت متوسط و پنج محله (نظامی گنجوی، جهاد، بهجت‌آباد، فاطمی و جمال‌زاده) دارای وضعیت نامطلوب و در اولویت برنامه ریزی توسعة شهری می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد که بعد زیست‌محیطی شکوفایی شهری دارای بیشترین محلات (11 محله) با شرایط نامطلوب بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of neighborhoods in terms of urban prosperity index ( Case study: District 6 neighborhoods of Tehran metropolitan )

نویسندگان [English]

  • Taher Parizadi 1
  • Azad Rahimzadeh 2
  • mazhar ahmadi 3

1 1- Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Kharazmi

2 M.A,student in Geography and Urban Planning, University of Kharazmi

3 Ph.D. Department of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, urban prosperity is known as one of the most effective solutions to economic growth, the dominant of social relations, environmental sustainability and better quality of life in cities and neighbourhoods. The debate on the concept of urban prosperity was first formed in the 1930s. The United Nations Human Settlements Organization in 2012, provided comprehensive indicators on urban prosperity. The aim of this research is a cooperative evaluation of the urban neighborhoods in district 6 of Tehran based on urban prosperity indicators. Applying urban prosperity in neighborhood planning is a new policy in sustainable urban development. This research based on the method, is descriptive-analytical and in terms of aim is applied. The data collection method was documentary-library. The WASPAS model was used to rank the neighborhoods and the entropy model was used to weight the indicators. The results of applying the WASPAS decision making model show that there is a difference between the 14 neighborhoods of region 6 than the urban prosperity indexes. The ranking of neighborhoods in terms of urban prosperity indicated that the three neighborhoods of Yousefabad, Keshavarz and Valiasr had the favorable status with final score of 0.337, 0.334 and 0.259, respectively, six neighborhoods with average status and five neighborhoods (Nizami Ganjavi, Jihad, Behjat Abad, Fatemi and Jamalzadeh) are in undesirable condition and are at the superiority of urban development planning. The results also showed that the urban prosperity environmental dimension had the most neighborhoods (11 neighborhoods) with undesirable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • urban prosperity
  • urban neighborhoods
  • WASPAS model
  • district 6
  • Tehran metropolitan