با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی محلات منطقه 6 کلان­‌شهر تهران براساس شاخص‌های شکوفایی شهری می‌باشد. به‌کارگیری شکوفایی شهری در برنامه‌­ریزی محله‌­ای سیاستی نوین در توسعة شهری پایدار است. این پژوهش براساس روش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی و براساس هدف کاربردی می­باشد. روش گردآوری داده­ها به‌صورت اسنادی- کتابخانه‌­ای بوده است. از مدل WASPASبرای رتبه‌­بندی محله­‌ها و از مدل آنتروپی برای وزن­دهی به شاخص­ها استفاده شده است. نوآوری پژوهش استفاده از رویکرد تطبیقی و مدل جدید در تعیین و ارزیابی شاخص­‌های شکوفایی شهری در مقیاس محله‌­های شهری منطقه شش تهران است. نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل تصمیم­‌گیری WASPASنشان می‌­دهد بین محلات 14 گانه منطقه شش نسبت به شاخص‌­های شکوفایی شهری تفاوت وجود دارد. سطح­بندی محلات ازلحاظ شکوفایی شهری بیانگر این مطلب بوده است که سه محله یوسف‌آباد، کشاورز و ولیعصر به ترتیب با امتیاز نهایی، 337/0، 334/0 و 259/0 دارای وضعیت مطلوب، شش محله دارای وضعیت متوسط و پنج محله (نظامی گنجوی، جهاد، بهجت‌آباد، فاطمی و جمال‌زاده) دارای وضعیت نامطلوب و در اولویت برنامه­‌ریزی توسعة شهری می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد که بعد زیست‌محیطی شکوفایی شهری دارای بیش‌ترین محلات (11 محله) با شرایط نامطلوب بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Neighborhoods in terms of Urban Prosperity Index Case Study: District 6 Neighborhoods of Tehran Metropolitan

نویسندگان [English]

  • Taher Parizadi 1
  • Mazhar Ahmadi 2
  • Azad Rahimzadeh 3

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.ng, University of Kharazmi

2 Ph.D. Department of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Msc. Department of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research is a cooperative evaluation of the urban neighborhoods in district 6 of Tehran based on urban prosperity indicators. Applying urban prosperity in neighborhood planning is a new policy in sustainable urban development. This research based on the method, is descriptive-analytical and in terms of aim is applied. The data collection method was documentary library-based. The WASPAS model was used to rank the neighborhoods and the entropy model was used to weight the indicators. The results of applying the WASPAS decision making model show that there is a difference between the 14 neighborhoods of region 6 than the urban prosperity indexes. The innovation of the research is the use of a comparative and new model in determining and evaluating the indicators of urban prosperity in the urban neighborhoods of Tehran's sixth district.The ranking of neighborhoods in terms of urban prosperity indicated that the three neighborhoods of Yousefabad, Keshavarz and Valiasr had the favorable status with final scores of 0.337, 0.334 and 0.259, respectively, six neighborhoods with average status and five neighborhoods (Nizami Ganjavi, Jihad, Behjat Abad, Fatemi and Jamalzadeh) are in undesirable condition and are at the superiority of urban development planning. The results also showed that the urban prosperity environmental dimension had the most neighborhoods (11 neighborhoods) with undesirable conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Prosperity
  • Urban Neighborhoods
  • WASPAS Model
  • Tehran
Ahadnejad, M., Hazeri, S., Meshkini, A., & Piry, I. (2018). Dentifying the key factors influencing the urban prosperity with future study approach: the case study of Tabriz Metropolis. Journal of Urban Research and Planning, 9(32), 15-30. (In Persian)
Alavi, S., Nazmfar, H., & Eshghei, A. (2020). The Evaluation and Measurement of the City Prosperity Index (CPI) in Tehran Metropolis. Spatial Planning, 10(3), 77-97. (In Persian)
Aromar, R., Rosenzweig, C. (2013). The Urban Opportunity: Enabling Transformative and Sustainable Development. Backpround Research Paper Submitted to tha High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda.
Bakhtiari, S., Ranjbar, H., & Ghorbani, S. (2013). Composite index of economic well-being and its measurement for selected developing countries. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research3(9), 58-41. (In Persian)
Daneshpour, H., Saeidi Rezvani, N., & Daneshpour, M. (2018). Evaluation of 11 regions of Shiraz city in terms of urban prosperity index with FAHP model. Journal of Urban Research and Planning, 9(33), 17-32. (In Persian)
Easterlin, R. A. (1974). Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence. In Nations and households in economic growth, 89-125. Academic Press.
Habitat, U. N. (2011). Cities and Climate Change: Policy Directions–Global Report on Human Settlements.
Habitat, U. N. (2013). State of the world's cities. Routledge.
Habitat, U. N. (2015). The city prosperity initiative: 2015 global city report. Retrieved February 20, 2017 from http://unhabitat. Org/cpi-global-cityreport.
Jones, S., Tefe, M., & Appiah-Opoku, S. (2015). Incorporating stakeholder input into transport project selection–A step towards urban prosperity in developing countries. Habitat International45, 20-28.
Kharazmi, O., & Nedai, A. (2014). The Influence of Trust on Flourishing Innovation: Study of Pardis Science  Technology Park in Tehran. Journal of Public Administration, 6(2), 227-248. (In Persian)
Krätke, S. (2011). The creative capital of cities: Interactive knowledge creation and the urbanization economies of innovation. Vol. 32. John Wiley  Sons.
Maleki, S., & Madanlojojibari, M. (2016). Urban Prosperity, First Edition, Tehran: Jihad Daneshgahi Publications. (In Persian)
Mohtashami, N., Mahdavinejad, M. J., & Bemanian, M. R. (1395). Review of UNHCR Policies to Develop Proposed Measures to Achieve Urban Prosperity, International Conference on Architectural and Urban Engineering, Tehran: Permanent Secretariat of the Conference. (In Persian)
Mohtashami, N., & Mahdavinejad, M. J. (2014). The process of formation of magnificent architecture based on the indicators of urban prosperity in Iran (example: design of Darkeh neighborhood in Tehran). Master's thesis, Tarbiat Modares University, Tehran. (In Persian)
Movahed, A.,  & Ahmadi, M. (2018). Planning for redevelopment of abandoned urban lands; emphasizing infill development approach (Case study: district 19 of Tehran). Physical Social Planning, 5(1), 59-76. (In Persian)
OECD (2001). Best Practices in Local Development, Paris: OECD.
Robati, M. (2015). Urban Environmental Quality Assessment by Using Composite Index Model Case Study (Tehran Metropolitan Area). Town and Country Planning, 7(2), 255-275. (In Persian)
Safaee Pour, M., Maleki, S., Hataminejad, H., & Modanlou Joebari, M. (2017). Evaluate and Measurement of Urban Prosperity Index (CPI) for Ahvaz of Metropolitan. Geography and Environmental Sustainability, 7(1), 35-47. (In Persian)
Sajjadian, N., Nemati, M., Daman Bagh, S., & Shojaeian, A. (2016). An Analysis of the Rapid Growth of Urbanization and Quality of Life in Ahvaz Metropolitan.Geography and Territorial Spatial Arrangement, 6(18), 187-214. (In Persian)
Sands, G. (2015). Measuring the prosperity of cities. Habitat International45, 1-2.
Seif al-Dini, F., Pourahmad, A., Rezvan, D., & Dehghani Alvar, N. (2014). Contexts and Challenges of Implementing Smart Urban Development Policy, Case Study: Khorramabad. Quarterly Geography and Urban Planning Journal of CHASHMANDAZ-E-ZAGROS, 6 (19): 57-79. (In Persian)
Sharifi, A., & Gharakhloo, M. (2006). Social Justice and the City, An Analysis of Regional Inequalities in the City of Ahvaz. Doctoral dissertation, PhD Thesis in Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran. (In Persian)
Soleimani Meranjani, M., Shamai, A., Parizadi, T., & Ahmadi, M. (2021). An Analysis of Urbanism, Community and Neighborhood in the Modern Metropolis (Case Study: Tehran Metropolis). Journal of Urban Social Geography, 8(1), 243-265. (In Persian)
Stead, D. (2015). What does the quality of governance imply for urban prosperity? Habitat International45, 64-69.
United Nations. Department of Economic and Social Affairs. (2010). World Economic and Social Survey, 2010: Retooling Global Development. United Nations (UN).
Wong, C. (2015). A framework for ‘City Prosperity Index’: Linking indicators, analysis and policy. Habitat International45, 3-9.
Yigitcanlar, T., Dur, F.,  Dizdaroglu, D. (2015). Towards prosperous sustainable cities: A multiscalar urban sustainability assessment approach. Habitat International45, 36-46.
Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J., & Zakarevicius, A. (2012). Optimization of weighted aggregated sum product assessment. Elektronika ir elektrotechnika, 122(6), 3-6.
Ziari, K., Mohammadpour, S., Manouchehri, A., & Ayvazlou, M. (2010). The importance of urban information and communication infrastructure development in the process of globalization of cities, Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 2(2), 12-28. (In Persian)
احدنژاد، محسن؛ حاضری، صفیه؛ مشکینی، ابوالفضل و پیری، عیسی (1397). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر شکوفایی شهری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی، کلان‌شهر تبریز). نشریه پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 9(32)، 15-30.
بختیاری، صادق؛ رنجبر، هادی و قربانی، سمیه (1391). شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و اندازه‌گیری آن برای منتخبی از کشورهای درحال ‌توسعه. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 3(9)، 113-127.
خوارزمی، امید علی؛ ندایی، امین (1393). تأثیر اعتماد بر شکوفایی نوآوری در شهرها: مطالعه پارک علمی و فناوری پردیس تهران. مدیریت دولتی، 6(2)، 227-248.
دانش‌پور، حمیدرضا؛ سعیدی رضوانی، نوید و برزگر، محمدرضا (1397). ارزیابی مناطق یازده‌گانه شهر شیراز به لحاظ شاخص شکوفایی شهری با استفاده از مدل FAHP. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 9(33)، 17-32.