با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تعیین مناطق مستعد ورزش‌های زمستانی با روش تحلیل سلسله‌مراتبی در شهرستان سپیدان

عباسعلی آروین؛ هوشمند عطایی؛ پوریا کریمی

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.30473/grup.2022.54994.2548

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی قابلیت توسعه مناطق مناسب ورزش­های زمستانی در شهرستان سپیدان است. روش تحقیق به صورت تحلیلی- توصیفی و کاربردی است. در این مقاله از روش AHP برای تعیین مستعدترین مناطق توسعه ورزش­های زمستانی استفاده شده است. برای این منظور از متغیرهای مهم تأثیرگذار شامل؛ عناصر اقلیمی (بارندگی و دمای هوا)، ارتفاع، شیب و جهت شیب، راه‌­های ...  بیشتر