با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
ارزیابی تحلیلی عملکرد توسعه شهری با معیارهای شهر سبز‌‌، پژوهش موردی: منطقه 22 شهر تهران

سید زین العابدین حسینی؛ اسماعیل صالحی؛ هما ایرانی بهبهانی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8653

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تحلیلی روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران طی یک دوره پنج‌ساله 1390 الی 1395، انجام پذیرفت. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است. داده‌های تحقیق در دو بازه زمانی (1390 و 1395) از اسناد رسمی و پایگاه‌های سازمان‌های دولتی و غیردولتی به ویژه­ معاونت‌های ­زیست­محیطی و شهرداری تهران جمع‌آوری گردید. جهت ­تعیین ...  بیشتر