با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
آب و هوا شناسی
پهنه بندی و ارزیابی زیست اقلیم انسانی استان سمنان

سادات هاشمی نسب

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 19-36

چکیده
  در این پژوهش جهت ارزیابی زیست اقلیم انسانی استان سمنان در هر یک از ماه های سال با بکارگیری روش ترجونگ از پارامترهای اقلیمی میانگین حداقل و حداکثر دما، میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، میانگین ساعات آفتابی و میانگین متوسط سرعت باد 4 ایستگاه سینوپتیک و 14 ایستگاه کلیماتولوژی طی دوره آماری 16 ساله (1389-1373 ه.ش) و جهت تهیه نقشه پهنه ها در ...  بیشتر