با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سنجش تأثیر کیفیت فضا بر سرزندگی پارک شهری مورد مطالعاتی: پارک شورابیل اردبیل

اسلام کرمی؛ عباس بستانی؛ علی جوان فروزنده؛ راحله عبدالهی

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.30473/grup.2022.58038.2603

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف شناسایی ابعاد کیفیت فضایی مؤثر بر سرزندگی پارک‌‌‌های شهری به تحلیل میزان اثرگذاری ابعاد مختلف فیزیکی و غیر فیزیکی فضا بر ارتقای سرزندگی پارک شورابیل اردبیل و ارائه راهکارهای طراحی پرداخته است. مطالعه از نظر ماهیت توصیفی _ تحلیلی و از لحاظ روش، کمی محسوب می‌­­گردد. داده­‌ها از طریق ابزارهای پرسشنامه و مشاهده ...  بیشتر