با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل رویکرد نظری روان‌شناسی شهری با تأکید بر شهر استرس‌زا، مورد مطالعه: شهر یاسوج

حمیدرضا وارثی؛ حسین حسینی خواه؛ کرامت هاشمی عنا

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، ، صفحه 53-68

https://doi.org/10.30473/grup.2022.34700.1950

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی شاخص‌های استرس‌زا و بررسی وضعیت این شاخص‌ها در حوزه‌های اقتصادی، خانوادگی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی، شخصی و فردی، امنیت شهری و کالبد شهری در نواحی شهر یاسوج از دید شهروندان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کل شهروندان شهر یاسوج (114000 نفر) بود. روش نمونه‌گیری از ...  بیشتر