با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
اثرات پراکنش کاربری های ورزشی‌- تفریحی در ترافیک درون‌شهری( نمونه موردی: شهر زنجان)

محمد غلامی؛ موسی رستگار؛ معصومه مقدم

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، ، صفحه 83-92

چکیده
  امروزه مسائل مربوط به حمل ونقل در شهرها به یکی از چالش¬های عمده دولت¬ها در عرصه سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. به منظور انجام سفرهای پایدار شهری، ابزارهای اساسی یکپارچه مورد نیاز است. اجرای سیاست¬هایی همچون ادغام برنامه حمل ونقل با کاربری زمین، مدیریت بر سفر وسایل نقلیه شخصی، استفاده بهینه از حمل و نقل عمومی، ارتقای پیاده روی ...  بیشتر