با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
بررسی اثربخشی آموزش‌های محیط زیستی به مربیان در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی

محمد رضوانی؛ سید محمد شبیری؛ سمیه خنیفر؛ مهدی نوجوان

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1390، ، صفحه 0-0

چکیده
  با توجه به اینکه آموزش یکی از موثرترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه هر کشور است، انجام اقداماتی وسیع، همه‌جانبه، مستمر و فراگیر در جهت افزایش آگاهی‌های محیط زیستی جامعه ضروری هست. در این راستا تشویق و ترغیب مربیان بهداشت مدارس به کسب دانش محیط زیستی و انتقال آن به دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی می‌تواند به عنوان راهکار بسیار ...  بیشتر