با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تجزیه و تحلیل نقش نئوتکتونیک در مورفولوژی و رفتار شبکه زهکشی (مطالعه موردی: حوضه انجیران)

علیرضا عباسی؛ هیوا علمی زاده

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 57-75

چکیده
  حوضه مورد مطالعه جزءکوچکی از قلمرو شمالی زون دگرگونی سنندج- سیرجان است. با توج ه به اینکه رودخانهها اولین اشکال محیطی هستند که نسبت به وقوع تغییرات در بستر جریان و یا درحواشی بستر، عکسالعمل نسبتاً سریعی نشان می دهند ، از این رو برای شناخت نحوه عملکرد و میزان اثرگذاری فعالیت های نوزمینساختی در مورفولوژی و رفتار رودخانه قزلچهسو، با ...  بیشتر