با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 عضو هیأت علمی داشنگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

حوضه مورد مطالعه جزءکوچکی از قلمرو شمالی زون دگرگونی سنندج- سیرجان است. با توج ه به اینکه
رودخانهها اولین اشکال محیطی هستند که نسبت به وقوع تغییرات در بستر جریان و یا درحواشی بستر،
عکسالعمل نسبتاً سریعی نشان می دهند ، از این رو برای شناخت نحوه عملکرد و میزان اثرگذاری
فعالیت های نوزمینساختی در مورفولوژی و رفتار رودخانه قزلچهسو، با اتکا به یافته های میدانی از دادههای
ژئودینامیک و شاخصهای مورفومتریک به عنوان تکنیکهای مدلی و مفهومی استفاده شده است. هدف این
پژوهش بررسی رابطه الگویزهکشی محدوده با فعالیت های نئوتکتونیک کواترنر است. برای دستیابی به
این هدف، از نقشههای زمینشناسی، توپوگرافی، تصاویر ماهوارهای و عکسهایهوایی به عنوان ابزارهای
تحقیق استفاده شده است. در ادامه دادهها بهدنبال تطبیق از طریق کارهای میدانی و در قالب نرمافزارهای
به روش تحلیلی- مقایسهای و با استفاده از تکنیکهای ژئومورفولوژی، تجزیه و تحلیل شدهاند. نت ایج GIS
حاصله نشان میدهد که منطقه موردمطالعه بهشدت از فعالیتهای تکتونیکی کواترنری متأثر شده ، ولی
میزان این فعالیت ها در همه مناطق یکسان نیست، بهطوری که در بخشهای شرقی و شمالشرقی حوضه
این نیروها دارای شدت بیشتری نسبت به مناطق دیگر است. بهاین ترتیب بین حر کات زمین ساخت و
تغییرات شبکه زهکشی نوعی تعامل وجود دارد و واکنش سامانههای رودخانهای به شدت از این فعالیت ه ا
متأثر شده است. یافتههای این تحقیق میتواند در برنامهریزیهای عمرانی، طرحهای آمایشسرزمین و به
طورکلی مدیریت پایدار محیطی بسیار مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها