با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی
استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان یابی مراکز آموزش عالی (نمونه موردی: دانشگاه پیام نورخرم آباد)

مجید جاوری؛ احمد شاهیوندی؛ نورالدین الله دادی؛ مرضیه سلطانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 3-22

چکیده
  تعیین و توزیع بهینه مراکز خدماتی مسئله ای است که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن سروکار دارند. توزیع متعادل این فضاها مستلزم تعیین مکان مناسب و تسهیلات به گونه ای است که همه اقشار جامعه به صورت متعادل به آنها دسترسی پیدا کنند. از میان این کاربری ها در مکان یابی فضاهای آموزشی به دلیل اهمیت با مجاورت کاربری های متجانس و عدم مجاورت با کاربری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی الگوی حکمروایی خوب و نقش دولت در مدیریت و اداره ی امور شهرها در ایران

محمد تقی رهنمایی؛ مهناز کشاورز

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 23-55

چکیده
  بنابر آمارهای بین المللی از اوایل هزاره ی جدید، نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. این توسعه ی شتابان شهرنشینی، دولت ها را برای اداره ی شهرها با چالش های تازه ای روبه رو کرده، به طوری که امروزه مدیریت عقلائی و کارآمد بر شهرها از مهم ترین مسائل کشورهای جهان شده است. در ایران نیز وضعیت دور از این امر نیست، به طوری که ساختار دولت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تجزیه و تحلیل نقش نئوتکتونیک در مورفولوژی و رفتار شبکه زهکشی (مطالعه موردی: حوضه انجیران)

علیرضا عباسی؛ هیوا علمی زاده

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 57-75

چکیده
  حوضه مورد مطالعه جزءکوچکی از قلمرو شمالی زون دگرگونی سنندج- سیرجان است. با توج ه به اینکه رودخانهها اولین اشکال محیطی هستند که نسبت به وقوع تغییرات در بستر جریان و یا درحواشی بستر، عکسالعمل نسبتاً سریعی نشان می دهند ، از این رو برای شناخت نحوه عملکرد و میزان اثرگذاری فعالیت های نوزمینساختی در مورفولوژی و رفتار رودخانه قزلچهسو، با ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل ژئوپلیتیکی فرصت ها و چالش های همگرایی در منطقه غرب آسیا

زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت؛ حسین مختاری هشی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 77-108

چکیده
  همگرایی فرایندی است که طی آن کشورهای مختلف به صورت داوطلبانه متقاعد م یشوند تا فعالیت های خود را به سمت مرکزیت جدیدی جهت دستیابی به اهداف مشترک در سایه قدرتی فراملی سوق دهند. با وجود علایق مشترک در زمین ههای دینی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بین کشورهای منطقه غرب آسیا 4، این منطقه فاقد سازمان منطق های فراگیر است. مقاله حاضر به روش ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تعیین اولویت های سرمایه گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه

امامعلی عاشری؛ باقر حسین پور؛ تقی مهدی لو

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 109-126

چکیده
  رشد روزافزون جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها، تنوع بخشیدن به اقتصاد روستایی را اجتناب ناپذیر کرده است. هدف این تحقیق کمک به سیاس تگذاران، تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران در عرصه اقتصاد روستایی و تعیین اولویت سرمایه گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان ارومیه است. یکی از بخش هایی که در مناطق روستایی دارای پتانسیل کافی برای سرمایه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
حوضه های آبریز از دیدگاه سیستمی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودگاماسیاب)

محمد حسین رامشت؛ عبدالمجید احمدی؛ هایده آرا

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 127-145

چکیده
  با ورود به نیم هدوم قرن بیستم، تحول بزرگی در دانش ژئومورفولوژی به وقوع پیوست که این تحول عظیم، چیزی غیر از بهکارگیری نظریه سیستمی در زمینه های مختلف این دانش نبود و این امر باعث شد تا ژئومورفولوژی با به کارگیری این دستگاه معرف تشناسی در حل و تشریح پدیده های طبیعی، بیش ازپیش بر جنبه های کاربردی خود بیفزاید. ژئومورفولوژیست ها بویژه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سطح بندی خدمات شهری در مناطق کلانشهر تهران

حسن کامران؛ طاهر پریزادی؛ حسن حسینی امینی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، صفحه 147-164

چکیده
  یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدما ت شهری است. در این پژوهش مناطق 22 گانه شهر تهران از لحاظ برخورداری از خدمات شهری توسط تکنیک تجزیه و تحلیل تاکسونومی عددی و بر اساس 8 شاخص عمده ی خدمات شهری رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که منطقه ی 6 به علت حد بالای بهره مندی قابل مقایسه با ...  بیشتر