با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تحلیل مکانی-فضایی مراکز انتظامی بر اساس اصول پدافند غیرعامل با تاکید بر معیارهای کالبدی-طبیعی، اجتماعی و اقتصادی (مورد مطالعه؛ شهر بیرجند)

حجت صادقی؛ حمید سیروسی؛ حسین صادقی؛ معصومه فدایی

دوره 5، شماره 10 ، مهر 1393، ، صفحه 45-66

چکیده
  در ارائه خدمات شهری، توجه به برخی اصول ازجمله اصول پدافند غیرعامل در ساختارها، سبب افزایش کارایی سیستم شهری در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنین توسعه شهر پایدار می‌شود. بر طبق اهداف اصول پدافند غیرعامل که پیشگیری و کاهش مخاطرات طبیعی و انسانی است و همچنین قابلیت‌های مهم GIS درزمینهٔ برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بهتر، این ...  بیشتر