با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش کیفیت زندگی شهری با تأکید بر جنسیت، مطالعه موردی: شهر قروه

زهره فنی؛ سامان حیدری سامان حیدری؛ پرویز آقایی

دوره 6، شماره 12 ، آذر 1394، ، صفحه 65-78

چکیده
  مفهوم کیفیت زندگی شهری امروزه در سایه مکاتب رفاه و عدالت اجتماعی قوت گرفته و در ایران نیز از گذشته، مباحث و تلاش­های مختلفی در زمینه افزایش کیفیت زندگی شهری صورت پذیرفته است. از این­رو نویسندگان مقاله حاضر با استفاده از مباحث نظریه‌ای و هم‌چنین مهم­ترین شاخص­های مطرح شده در این خصوص، کیفیت زندگی ساکنان شهر قروه در استان کردستان ...  بیشتر