با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل بنیان‌های معرفت‌شناختی و مدل‌های نظری حس مکان و ریشه‌داری در بین ساکنان محله ‌‌هفت‌حوض تهران

صدیف اسلامی پریخانی؛ محسن کلانتری؛ ابولفضل مشکینی؛ عیسی پیری

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 165-178

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7498

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل بنیان‌های معرفت‌شناختی و مدل‌های نظری حس مکان و ریشه‌داری در بین ساکنان محله ‌‌هفت‌حوض تهران، انجام یافته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و جهت گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین محله ‌‌هفت‌حوض تهران است که بر اساس نتایج سرشماری 1395 تعداد آن‌ها 30401 نفر ...  بیشتر