با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری سنندج

علی شماعی؛ شایسته نازنین‌پوری

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.30473/grup.2022.35171.1971

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق شهری سنندج می باشد. پژوهش از نوع هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده است. در این پژوهش4 متغیر اصلی و بیش از 42 شاخص عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهری درزمینه­های اجتماعی- اقتصادی، کالبدی شهر سنندج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و برای تجزیه ...  بیشتر