با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
آب و هوا شناسی
شناسایی تیپ‌های هوای شهر سمنان و ارتباط آنها با الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال

امیر حسین حلبیان؛ فرشته رزمجویی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، ، صفحه 7-22

چکیده
  در این پژوهش به منظور شناسایی تیپ‌های هوای شهر سمنان 7 متغیر( که با توجه به ساعات سه¬گانه دیده¬بانی مجموعا 18 متغیر را شامل می¬شود) از اول فروردین‌ماه 1358 تا بیست و نهم اسفندماه 1382 در ایستگاه سینوپتیک سمنان بررسی گردید. انجام تحلیل خوشه‌ای بر روی آرایة داده‌های استاندارد شده(9094×18) و ادغام روزها بر اساس روش «وارد» نشان داد؛ ...  بیشتر