با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی

چکیده

در این پژوهش به منظور شناسایی تیپ‌های هوای شهر سمنان 7 متغیر( که با توجه به ساعات سه¬گانه دیده¬بانی مجموعا 18 متغیر را شامل می¬شود) از اول فروردین‌ماه 1358 تا بیست و نهم اسفندماه 1382 در ایستگاه سینوپتیک سمنان بررسی گردید. انجام تحلیل خوشه‌ای بر روی آرایة داده‌های استاندارد شده(9094×18) و ادغام روزها بر اساس روش «وارد» نشان داد؛ سمنان دارای 5 تیپ هوا می‌باشد که عبارتند از: 1- تیپ معتدل 2- تیپ گرم و بادی 3- تیپ بسیار سرد، بارشی و مه¬آگین 4- تیپ بسیار گرم، خشک و بادی و 5- تیپ بسیار سرد و یخبندان. بر اساس یافته‌های این پژوهش تیپ هوای بسیار گرم، خشک و بادی فراوان‌ترین و بادوام‌ترین و تیپ معتدل، کم بسامدترین و کم‌دوام‌ترین تیپ‌های هوای سمنان هستند. در ادامه برای هر تیپ یک روز به عنوان روز نماینده انتخاب گردید. فراوانی ماهانه و سالانه هر کدام از تیپ‌ها نیز محاسبه و مشخص گردید که فراوانی سالانه تیپ‌ها در سه دهه گذشته تغییر کرده است. در پایان به بررسی ارتباط این تیپ‌ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو پرداخته شد و آشکار گردید که رخداد هر کدام از تیپ‌ها متأثر از الگوهای گردشی خاصی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition of Semnan Weather Types and their Relationship with Circulation Patterns in Atmosphere Middle Level (500 hPa)

چکیده [English]

In order to recognize Semnan weather types, in this research 7 variables were studied in Semnan synoptic station from Farvardin,1st,1358 to Esfand, 29th,1382. Cluster analysis on the standardized matrix of data(stnd9094,18) and linking days on the basis of ward method showed that, Semnan has 5 weather types(WT) including:1. Moderate WT, 2. Hot & windy WT, 3.Very cold, Rainy & foggy WT, 4. Very hot, dry & windy WT 5- Very cold & frosty WT. Based on this research results,very hot , dry and windy WT is the most dominant and durable, and Moderate WT is the least frequent and short-lived weather types of Semnan. For every type one day was selected as the representative day. Monthly and yearly frequency of each type was estimated. It was found that the yearly frequency of types has changed since three decades ago. At the end ،the relationship of these types to circulation patterns of the middle level of atmosphere was investigated and to appear that ، the event of each type is affected by the specific circulation patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weather type
  • Cluster analysis
  • Circulation pattern
  • Synoptic climatology
  • Semnan