با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی آب و هوا شناسی
شناسایی تیپ‌های هوای شهر سمنان و ارتباط آنها با الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال

امیر حسین حلبیان؛ فرشته رزمجویی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، صفحه 7-22

چکیده
  در این پژوهش به منظور شناسایی تیپ‌های هوای شهر سمنان 7 متغیر( که با توجه به ساعات سه¬گانه دیده¬بانی مجموعا 18 متغیر را شامل می¬شود) از اول فروردین‌ماه 1358 تا بیست و نهم اسفندماه 1382 در ایستگاه سینوپتیک سمنان بررسی گردید. انجام تحلیل خوشه‌ای بر روی آرایة داده‌های استاندارد شده(9094×18) و ادغام روزها بر اساس روش «وارد» نشان داد؛ ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل لندفرم ها و فرآیندهای هالوکارستی دریاچه ارومیه

علی نصیری؛ اسماعیل دانشمندی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، صفحه 23-34

چکیده
  محیط های مورفوژنز با توجه به مجموعه عوامل و شرایط محیطی و نقش فرآیند های غالب ژئومورفولوژیکی سیستم های لندفرم ساز را تشکیل داده، که در مکان ها و زمان های مختلف بسیار متنوع و متغیر عمل می کنند. این محیط ها با توجه به شاخص های متغیر مکانی و زمانی نوع خاصی از سیستم های شکل زایی را در چرخه عمل خود پذیرا می شوند. فراوانی، تنوع، اندازه و پیچیدگی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
آسیب پذیری زنان روستایی مورد: روستاهای کوهپایه ای فومنات

حسن افراخته

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، صفحه 35-51

چکیده
  آسیب پذیری شرایطی است که در رابطه با موقعیت جغرافیایی و محیطی، نیروهای اجتماعی، نهادها و ارزش‌های فرهنگی، انسان را در برابر خطرات متعدد طبیعی و اجتماعی حساس، ضعیف و بی دفاع می‌سازد. شواهدحاکی از آن است که زنان دارای موقعیت آسیب پذیرتری در جامعه روستایی می باشند. هدف اصلی تحقیق حاضر عبارت از بررسی، تجزیه و تحلیل موقعیت آسیب پذیری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی نمونه موردی روستای عشایری قره بلاغ

گیتی صلاحی اصفهانی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، صفحه 52-60

چکیده
  یکی از مفاهیمی که در دهه گذشته مورد استقبال قرار گرفته موضوع سرمایه اجتماعی است.در تمامی شهرها و روستاهای جهان سرمایه اجتماعی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی کشورها است که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی،روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و همراه خود آرامش و امنیت و رفاه و نگهداشت منابع اقتصادی و پیشرفت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی : مناطق روستایی استان کردستان)

رحمت الله بهرامی؛ کیومرث حبیبی؛ رضا قادری

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، صفحه 61-74

چکیده
  در حال حاضر، صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می آید. گردشگری روستایی گرایشی نوین در صنعت گردشگری است، که از دهه 50 به بعد مطرح گردید. امروزه صنعت گردشگری روستایی به عنوان یک راهبرد می تواند با برنامه ریزی اصولی و شناسایی مزیت¬ها و محدودیت¬های گردشگری روستایی، نقش ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تاثیر پراکنش فضایی کاربریهای شهری تبریز بر آلودگی هوا

پری شکری فیروزجاه

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، صفحه 75-82

چکیده
  امروزه، رشد جمعیت و گسترش شهرها رابطه انسان و محیط زیست را در معرض خطر قرار داده که در نتیجه اثرات زیانباری را برای انسان و محیط زیست او به همراه داشته است. این مسئله از یک سو موجب رشد و توسعه سریع کلانشهرها و مناطق حاشیه آنها می‌گردد و از سوی دیگر مخاطراتی را درخصوص نحوه و چگونگی این توسعه در برابرشان قرار می‌دهد. در این راستا توزیع ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
اثرات پراکنش کاربری های ورزشی‌- تفریحی در ترافیک درون‌شهری( نمونه موردی: شهر زنجان)

محمد غلامی؛ موسی رستگار؛ معصومه مقدم

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1390، صفحه 83-92

چکیده
  امروزه مسائل مربوط به حمل ونقل در شهرها به یکی از چالش¬های عمده دولت¬ها در عرصه سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. به منظور انجام سفرهای پایدار شهری، ابزارهای اساسی یکپارچه مورد نیاز است. اجرای سیاست¬هایی همچون ادغام برنامه حمل ونقل با کاربری زمین، مدیریت بر سفر وسایل نقلیه شخصی، استفاده بهینه از حمل و نقل عمومی، ارتقای پیاده روی ...  بیشتر