با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تحلیل فضایی پراکنش مراکز فرهنگی و مکان‌یابی بهینه آن، پژوهش موردی: شهر سقز

علی زنگی آبادی؛ شراره سعیدپور

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 81-94

چکیده
  توزیع بهینه کاربری­ها و مراکز خدماتی مسأله­ای است که اغلب برنامه‌ریزان شهری برآن تأکید دارند، چرا که امروزه رشد پرشتاب جمعیت و گسترش کالبد شهرها، توزیع فضایی نامتناسب کاربری­های شهری را دامن زده است. مراکز فرهنگی، از جمله کاربری­هایی است که توزیع و پراکنش آن در عرصه­های شهری هم از بعد شهرسازی و هم به لحاظ عدالت­ اجتماعی ...  بیشتر