با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای جاذبه‌های گردشگری کلان‌شهرکرج

رامین حیدری شهپر؛ فریبرز احمدی دهکاء؛ آنیتا مجیدی هروی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 137-150

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7477

چکیده
  مطالعه حاضر، با هدف ارائه مدل برنامه­ریزی استراتژیک برای جاذبه‌های گردشگری کلان‌شهر کرج و امکان­سنجی برای ایجاد دهکده گردشگری اجرا گردید. از نظر نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نظر روش، پیمایشی بوده است. جهت گردآوری داده از دو پرسشنامه جداگانه برای متخصصین و گردشگران استفاده گردید تحلیل مجموع یافته‌ها با استفاده از ماتریس ...  بیشتر