با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل روند تغییرات دوره‌ای فضای سبز شهری زنجان از 1385 تا 1390 و ارائه الگوی مکانیابی بهینه آن

نفیسه مرصوصی؛ صالح رشوند

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، ، صفحه 101-118

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تحلیل تغییرات دوره‌ای فضای سبز شهری زنجان و مکان‌یابی بهینه آن در منطقه 2 شهرداری زنجان است. روش تحقیق؛ توصیفی- تحلیلی بوده و از لحاظ نوع پژوهش، کاربردی می‌باشد. روند تغییرات کمّی وکیفی براساس مدل LCM و مقایسه دودوئی محاسبه گردید . جهت وزن‌دهی به معیارهای مکان‌یابی  فضای سبز شهری از مدل تحلیل سلسله مراتبی در محیط ...  بیشتر