با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آینده پژوهیِ شهرها باکاربست نرم افزار سناریوویزارد در فرآیند برنامه ریزی سناریویی؛ مورد مطالعه شهر نجف‌آباد

محمدجواد نوری؛ مهدی میکائیلی؛ میلاد محمدی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398

https://doi.org/10.30473/grup.2023.31415.1845

چکیده
  مشکل اساسی که برنامه‌های شهری با آن مواجه هستند، عدم انعطاف‌پذیری آن‌ها در مقابل عدم قطعیت‌هایی است که سیاست‌های برنامه‌های راهبردی را ناکارآمد ساخته و شهر را در مقابل آینده محتملی که پیش روی دارد آسیب‌پذیر می‌نمایند. عدم قطعیت‌های مذکور موجب شده که مطالعات مربوط به آینده‌پژوهی به موضوعی مهم تبدیل شود و برنامه ریزان شهری به ...  بیشتر