با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل پدیدارشناختی از ابعاد ریخت‌شناسی مکان در ورودی‌های شهر تهران

مریم محمدی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 107-122

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8340

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر ارائه‌ مدلِ تحلیلیِ ابعاد ریخت‌شناسانه ورودی‌، مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و بررسی ورودی‌های اصلی شهر تهران می‌‌باشد. روش تحقیق کیفی-کمی بوده است. در بررسی نمونه از روش تحلیل اسنادی و مشاهده کامل (کارشناس‌محور) و از روش پیمایش (108 نفر) استفاده شده و داده‌ها به صورت کیفی-کمی تحلیل شده‌اند. از ‌آن‌جا‌ که بررسی ...  بیشتر