با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شبیه‌سازی تغییرات کاربری زمین در بافت‌های شهری با تلفیق رهیافت مونت‌کارلو، منطق فازی و سلول‌های خودکار، مطالعه موردی: منطقه 7 شهر اصفهان

علیرضا صاحبقرانی؛ محمود محمدی

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8243

چکیده
  هدف از این مطالعه، شبیه­سازی تغییرات کاربری زمین در بافت‌های شهری با استفاده از تلفیق مدل مونت کارلو، منطق فازی و سلول‌های خودکار در منطقه 7 شهر اصفهان بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از نوآوری‌های این پژوهش می­توان به استفاده از رهیافت مونت کارلو، تدارک تعداد بالاتر انواع کاربری‌ها، تعریف قوانین انتقال جامع­تر و ...  بیشتر