با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
آب و هوا شناسی
مدلسازی تولید رواناب در حوضه آبریز رودخانه کشکان بر اساس روشهای آماری

حسین نگارش؛ تقی طاوسی؛ مهدی مهدی نسب

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 81-92

چکیده
  با تمام اهمیتی که آب در اقتصاد ایران دارد، هر ساله سیلاب حجم زیادی از آبها و خاکهای حاصلخیز کشور را از دسترس خارج نموده و به کویرها، دریاچه ها و دریاها انتقال می¬دهد. مدل هیدرولوژیکی ساختاری است که بتواند با توجه به ویژگی های حوضه و عامل های موثر بر پدیده مورد نظر تعامل و رفتار آن را با تقریب قابل قبولی نشان دهد. با این وجود استفاده ...  بیشتر