با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ریاست دانشکده جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 مدیر گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

با تمام اهمیتی که آب در اقتصاد ایران دارد، هر ساله سیلاب حجم زیادی از آبها و خاکهای حاصلخیز کشور را از دسترس خارج نموده و به کویرها، دریاچه ها و دریاها انتقال می¬دهد. مدل هیدرولوژیکی ساختاری است که بتواند با توجه به ویژگی های حوضه و عامل های موثر بر پدیده مورد نظر تعامل و رفتار آن را با تقریب قابل قبولی نشان دهد. با این وجود استفاده از مدل های مختلف تجربی موجود در برآورد رواناب با مشکلات فراوان همراه بوده است. به همین دلیل روش تحلیل منطقه ای در برآورد دبی با دوره های بازگشت معین با استفاده از ویژگی¬های فیزیوگرافی و اقلیمی کاربرد گسترده¬ای دارد. در این پژوهش از داده-های بارش و دبی در مقیاس ماهانه و ویژگی های فیزیوگرافی 5 زیر¬حوضه رودخانه کشکان که دارای پراکندگی مناسبی در سطح حوضه می¬باشند،¬ استفاده شده است از طریق رگرسیون چند متغیره به مدل سازی تولید رواناب مبادرت گردیده است. برای ارزیابی مدلهای تهیه شده با استفاده از معیارها و شاخص های متعددی از جمله ضریب همبستگی، خطای استاندارد، خطای نسبی تخمین و تایید، درصد میانگین قدر مطلق خطا، میانگین نسبی مجذور مربعات خطا، میانگین مجذور مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره برای مدل سازی تولید رواناب نشان می¬دهد که عوامل تعیین کننده بر میزان دبی با دورهای بازگشت مختلف در حوضه آبریز رودخانه کشکان ،عوامل حداکثر بارش ماهانه، مساحت، زمان تمرکز، ضریب فشردگی و حداکثر ارتفاع می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling production runoff in the of basin river kashkan by statistical models

نویسندگان [English]

  • Hossein Negaresh 1
  • Taghi tavousi 2
  • mehdi mehdi nasab 3

چکیده [English]

With all the importance of water in the economy Iran is, every year floods volumes high of waters and Prolific soils of the country and access out to the desert, lakes and seas Delivers.the hydrological model can be structured according to the basin and operating characteristics affecting desired interaction phenomena and its behavior show with reasonable approximation.However, using different experimental models in the esteem at ion of runoff washbasin associated with many problems. Why regional analysis in flow, with an estimated return period specified by the physiographic an climatic chara cteristi chase wide application. In this study data from five sub basin the monthly precipitation and discharge in the river basin kashkan scale With good dispersion in the basin are is. Runoff generated from the multivariate regression modeling has been at tempted models for evaluating models developed using. A number of criteria and indicators in clouding, correlation coefficient, standard error, the relative error of estimation and verification, the mean absolute percentage error, Relative mean squared, error squares Square of the mean square error, the average absolute error is used.Results the multiple regression shows the I all period return Different the original factors Runoff Production factors maximum monthly rainfall, Area, time to focus, Coefficient Compaction are.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling of runoff
  • Kashkan River basin
  • Flooding
  • Model Regression
  • multivarte regression model