دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، مهر 1391 
تبیین تأثیر فرم و فرآیندهای ژئومورفیک در سکونتگاه شهری یاسوج

صفحه 37-50

داریوش داستان؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی