با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه پیام نو ر مرکز فردوس

چکیده

در سایه فقدان قوانین و مقررات شهرسازی مناسب و به هنگام، شهرها به گسترش خود بر روی بسترهای طبیعی مخاطره آمیز ادامه می دهند. این شرایط ضمن آن که فراوانی این مخاطرات را بیشتر می کند، به دلیل تراکم جمعیت شهرها، میزان تلفات انسانی را نیز به بالاترین مقدار ممکن افزایش می دهند. هدف اصلی مقاله توجه به وضعیت رشد فیزیکی شهر بیرجند و چگونگی پیشروی این شهر به سوی مناطق پر خطر است. برای پیگیری دقیق و علمی این روند، مطالعه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل به انجام رسیده است. داده های مورد نیاز از طریق اسناد و مدارک موجود و بررسی های میدانی گردآوردی شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری و ابزارهای تحلیلی و فنی(از جمله مدلهای آنتروپی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که با ارتقای این شهر به مرکز استان، نه تنها توسعه فیزیکی شهر تشدید شده است، بلکه تراکم ساخت و سازهای شهری افزایش داشته است و این تراکم بدون توجه به عوامل خطرساز و پهنه های خطرناک به انجام رسیده است. به همین دلیل، دخالت هدفمند و قانونی برای هدایت ساخت و سازها و تدوین راهکارهای اجرایی برای به حداقل رساندن خسارات و تلفات، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of developing Birjand City with the Criteria of Environmental Hazards

چکیده [English]

Cities forward to develop upon dangerous natural-infrastructures, while there is lack of proper and immediate urbanism law and provision. This condition, moreover to that exceeds the amount of these kinds of dangers, leads to make the most possible victims because of civil population concentration. This process suggests it is serious to determine the dangerous areas and plan for preventing development into the dangerous areas; because determining safe civil areas cannot be applied by the automated civil growth and the intentional targets of house-building dealers. For this reason, this research –using descriptive and analytic method- is seeking to survey Birjand’s physical civil growth and how this city is developed into dangerous areas, and then spots controlling and directing condition of building development growth. The research has been applied by descriptive and analytic method and the results show that not also the physical civil growth has been intensified, but if the civil population concentration has been increased after upgrading the city to province center, while this concentration is distributed without regarding dangerous factors and areas. Therefore, targeted and legal intervention to direct house-building path and refining executive solutions for minimizing damages and victims seem necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Constructions
  • Urban Safety
  • Physical Growth
  • dangerous natural-infrastructures
  • Birjan City