با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 پیام نور تهران

3 پیام نور ساری

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی تناسب اراضی برای کشت کلزا در سطح استان مازندران می‌باشد رای انجام تحلیل‌ها از سه شاخص نیازهای دمایی (میانگین سالانه درجه حرارت، میانگین حداقل درجه حرارت، میانگین حداکثر درجه حرارت، دمای جوانه زنی و دمای گلدهی، شاخص نیازهای بارشی (میانگین بارش سالانه، بارش پاییز، بارش زمستان، بارش دوره رشد و گلدهی و بارش دوره رسیدگی و شاخص سایر نیازهای اقلیمی (درجه روز – رشد، ساعات آفتابی، یخبندان و رطوبت نسبی)، استفاده شده است. به علت متفاوت بودن مقیاس اندازه گیری داده‌ها آماری سایر نیازهای اقلیمی از روش نمره استاندارسازی داده‌ها استفاده شد. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است، به طوری که از روش اسنادی (جستجوی کتابخانه‌ای)، برای گردآوری اطلاعات اولیه و مبانی نظری تحقیق و سوابق مطالعاتی و از داده‌های آماری ایستگاه‌های سینوپتیکی و کلیماتولوژی برای پردازش سنجش تناسب اراضی ارائه گردید. به طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل اقلیمی زمانی قابل تعمیم به پهنه‌ای گسترده خواهد بود که با استفاده از روش‌های میانیابی داده‌های نقطه‌ای به داده‌های پهنه‌ای تبدیل شود. به همین دلیل از روش میانیابی IDW در محیط GIS برای سنجش تناسب اراضی برای کشت کلزا در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. و در نهایت نقشه نهایی تهیه شد. نتایج تحلیل یافته‌ها نشان داد که بیشتر اراضی استان دارای محدویت متوسط و کمترین اراضی دارای بدون محدویت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Land suitability evaluation Mazandaran province model based on elements of the climate for the cultivation of rapeseed TOPSIS

نویسنده [English]

  • mohammad rooshanali 1

چکیده [English]

Purpose of this study Evaluation Proportion Land For rapeseed cultivation Level Province Mazandaran are based on the Research Present of Data Climate 28 Synoptic stations and climatology Level Province of at Establishment Until Was created in 1390 For Performance Analysis of Three Index Needs Temperature (mean Annual Degree, Heat Average Minimum Degree, Heat Average Maximum Degree, Heat Temperature Bud Woman and Temperature, Flowering Index Needs Precipitation (mean Precipitation, Annual Precipitation, Fall, Precipitation, Winter, Precipitation Period Growth and Flowering and Precipitation Period Handling and Index Other Needs Climate (temperature Day Growth, Hours Sunny, Glacial and Moisture، Relative) Use The a Because Different Be Scale Size The Data Statistical Other Needs Climate Of Method Score Standardization Data Use Was. Methods This descriptive - analytical, so that the documentary method (library search), to collect raw data and theoretical research and study records and data from synoptic stations and land suitability assessment process provided climatology was. to Manner General Results Decomposition and Analysis Climate Time Be Generalization to Sea Widespread Will Was That With Use of Methods Interpolation Data Spot to Data Sea Conversion Be to The same Reason Of Method Interpolation IDW at Environment GIS For Measurement Proportion Land For cultivation Canola at Area Case Study Use The and the final map was produced .The analysis results showed that most of the lands have moderate limitations and low lands have no limitations area

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate elements
  • Evaluation Proportion Lands
  • Canola
  • Model TOPSIS
  • Province Mazandaran