با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیای سیاسی
آسیب شناسی تهدیدات بیمارستان های شهری از منظر پدافند غیرعامل، مطالعه موردی:‌ شهر قم

محسن کاملی؛ سمیرا قیاسی؛ حسن حسینی امینی؛ سحر افتخاری

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1397، ، صفحه 105-119

چکیده
  مطالعه حاضر به آسیب‌شناسی تهدیدات بیمارستان‌های شهری از منظر پدافند غیرعامل شهر قم پرداخته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه بیمارستان­های سطح شهر قم می‌باشد. برای دستیابی به هدف، از روش وزن‌دهی سلسله مراتبی و نمودارهای وزنی هریک از شاخص­های تهدیدات ارزیابی گردید. براساس نتایج تحقیق بیش‌ترین امتیاز مربوط ...  بیشتر