با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تبیین الگوی بوم‌شهر زیست‌پذیرکلان‌شهر تبریز با مدل فازی

ابوالفضل مشکینی؛ اصغر رستم میدان؛ محسن احدنژاد؛ حسن محمودزاده

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 69-88

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8245

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی الگوی اکو‌شهری زیست‌پذیر کلان‌شهر تبریز با استفاده از مدل فازی صورت گرفت. از‌ لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع مطالعه، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. داده‌های‌ پژوهش با استفاده از ابزار پرسش‌نامه محقق‌‌ساخته جمع‌آوری گردید. ضریب الفای کرونباخ برابر 819/0 می‌‌باشد که نشان از پایایی قوی دارد. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر