با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه زنجان، ایران.

4 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی الگوی اکو‌شهری زیست‌پذیر کلان‌شهر تبریز با استفاده از مدل فازی صورت گرفت. از‌ لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع مطالعه، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. داده‌های‌ پژوهش با استفاده از ابزار پرسش‌نامه محقق‌‌ساخته جمع‌آوری گردید. ضریب الفای کرونباخ برابر 819/0 می‌‌باشد که نشان از پایایی قوی دارد. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالای 18 سال شهر تبریز بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با لحاظ ضریب خطای 3 درصد به تعداد 1068عدد تعیین گردید. نمونه‌های‌ تحقیق با در نظر گرفتن تراکم خانوار در هر یک از مناطق ده‌گانه تبریز به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و LISREL مبتنی بر معادلات ساختاری و تحلیل چندمتغیره فازی در محیط GIS انجام گردید. طبق نتایج تحقیق کلان‌شهر تبریز در ابعاد اکوشهری دارای زیست‌پذیری متوسط می‌باشد و عدم تعادل در بین مناطق ده‌گانه مشهود است. نوآوری تحقیق ارائه الگوی اکوشهر زیست‌‌پذیر پایدار متکی بر مشارکت و همکاری مردم و مدیریت شهری برای زیست‌پذیر نمودن کلان‌شهر تبریز می‌باشد به‌طوری‌که بتواند برای سایر کلان‌شهرها به‌عنوان نقشه راه زیست‌پذیری مورد استفاده قرار گیرد.
.

تازه های تحقیق

نوآوری تحقیق ارائه الگوی اکوشهر زیست‌‌پذیر پایدار متکی بر مشارکت و همکاری مردم و مدیریت شهری برای زیست‌پذیر نمودن کلان‌شهر تبریز می‌باشد به طوری‌که بتواند برای سایر کلان‌شهرها به عنوان نقشه راه زیست‌پذیری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining Livable Eco-City Pattern of Tabriz Metropolis Using Fuzzy Model

نویسندگان [English]

  • abolfazl meshkini 1
  • Asghar Rostammeydan 2
  • Mohsen Ahadnejad 3
  • Hassan Mahmoudzadeh 4

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Iran.

2 Ph.D. Candidate, Department of Geography and Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Geography and Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Geography and Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the viable ecosystem model of Tabriz metropolis using fuzzy model. It is an applied research in terms of purpose and descriptive-analytical with regard to the type of study. Research data were collected using a researcher-made questionnaire Cronbach's alpha coefficient is equal to 0/819 which indicates a strong reliability. The statistical population of the study included citizens over 18 years of age in the city of Tabriz, whose sample size was determined to be 1068 using the Cochran's formula with an error coefficient of 3%. The research samples were randomly selected considering the household density in each of the 10 districts of Tabriz. Data analysis was performed using SPSS and LISREL software based on structural equations and fuzzy multivariate analysis in GIS environment. According to the research results, Tabriz metropolis has moderate bioavailability in ecosystem dimensions and imbalance is evident among the ten regions. Research innovation presents a sustainable model based on the participation and cooperation of people and urban management to make the metropolis of Tabriz livable so that it can be used as a roadmap other cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eco-City Pattern
  • Viability
  • Sustainable Development
  • Fuzzy Model
  • Tabriz Metropolis
افشارنیا، اعظم (1393)، بررسی شاخص‌های‌ پایداری محلات با رویکرد بوم‌گرایی ECO-CITY نمونه موردی شهرفین استان هرمزگان، کنفرانس بین­المللی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، ارگان برگزارکنند، تبریز.
جعفری اصل، مریم (1392)، اکوسیتی، اولین همایش ونمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی وصنعت پاک، تهران
حبیبیان، بهار، راستاد، مرضیه، احمدنیا، محمدرضا (1392)، معرفی بوم‌شهر به‌عنوان الگوی شهرپایدار، اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی وپدافند زیستی، موسسه آموزش عالی مهراروند، گروه ترویح دوستداران محیط زیست، تهران
خراسانی، محمد، رضوانی، محمدرضا (1392)، شناخت و تحلیل تفاوت زیست‌پذیری روستاهای شهری درشهرستان ورامین، ‌فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد و فضا و توسعه روستایی، سال دوم، شماره 2: 85-110.
رحیمی، محمد، پازند، فاطمه (1396)، تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهرسالم (مطالعه موردی: شهرکرمان)، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 7، شماره 25: 70-82
رستم میدان، اصغر، قربانی، رسول، پورمحمدی، محمدرضا (1391)، بررسی راهبرد ایجاد محورهای پیاده برای ساماندهی بافت‌های‌ تاریخی (مطالعه موردی منطقه 8کلان‌شهرتبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز.
رشیدی ابراهیم حصاری، اصغر، موحد، علی، تولایی، سیمین، موسوی، میرنجف (1395)، تحلیل فضایی منطقه کلان‌شهری تبریز با رویکرد زیست‌پذیری، فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 54: 156-175
رضوانی، محمد، پایروند، محمدمهدی، نوجوان، مهدی، صهبا، مهدی (1395)، بررسی نقش بام‌های‌ سبز به‌عنوان راهبردی در جهت ارتقاء کیفیت محیط‌زیست شهری از منظر معماری پایدار، مجله علمی – پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 18، شماره 2: 547-556.
رهنمایی، محمدتقی، پورموسوی، سید موسی (1385)، بررسی ناپایداری‌های‌ امنیتی براساس شاخص‌های‌ توسعه پایدار شهری، نشریه علمی-پژوهشی پژوهش‌های‌ جغرافیایی، شماره57: 177-193.
سرور، رحیم، عشقی چهاربرج، علی، علوی، سعید ‌(1396)، تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره مندی از خدمات عمومی شهر(مطالعه موردی: حوزه‌های‌ 16گانه شهر اردبیل)، دوفصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌های‌ بوم شناسی شهری، سال هشتم، شماره 2، پیاپی 16: 23-36.
سرور، هوشنگ، کاشانی اصل، امیر، خیری زاده، منصور (1394)، ارزیابی آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر بحران زلزله با استفاده از منطق  فازی (مطالعه موردی شهراهر)، مجله شهر پایدار، شماره 2: 87-108.
سلیمانی مهرنجانی، محمد، تولایی، سیمین، رفیعیان، مجتبی، زنگانه، احمد، خزاعی نژاد، فروغ (1395)، زیست‌پذیری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‌ها. مجله علمی –پژوهشی پژهش‌های‌ جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره 4، شماره 1: 27-50.
شریفیان بارفروش، سیده شفق، مفیدی شمیرانی، سیدمجید، 1393، معیارهای شاکله بوم‌شهرازدیدگاه نظریه پردازان، نشریه علمی –پژوهشی باغ نظر، سال یازدهم، شماره31: 99-108.
صابری‌فر، رستم (1395)، بررسی تأثیر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در پایداری محیط زیست شهری (مورد مطالعه: منطقه 9مشهد)، دو فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌های‌ بوم‌شناسی شهری، سال هفتم، شماره 2، پیاپی 14: 11-24.
فنی، زهره (1384)، شهرها، گلخانه‌های‌ جهانی، فصل‌نامه علمی– پژوهشی جغرافیایی سرزمین، سال دوم، شماره 8: 105-119.
قاسمیان رودسری، فروزان، ملکی، ناهید (1394)، اکوسیتی، شهرفردا، کنفرانس بین المللی علوم محیطی، مهندسی و تکنولوژی‌ها، دانشگاه تهران.
قنبری، محمد، اجزاءشکوهی، محمد، رهنما، محمدرحیم، خوارزمی، امیدعلی (1396‌)، زیست‌پذیری، رهیافتی نوین در برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد)‌، رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
مرصوصی، نفیسه، حسین­زاده، رباب، صفرعلی­زاده، اسماعیل (1394)، ارزیابی پتانسیل‌های‌ مناطق شهری جهت توسعه الگوی بوم‌شهر نمونه مطالعه : مناطق شهراصفهان، ‌مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ششم، شماره 21: 157-174.
مقدسین، مریم، فلسفی نژاد، محمدرضا (1391)، کاربرد مدل‌های‌ معادلات ساختاری در برآورد اعتبار و روایی آزمون‌های‌ روان شناختی و بررسی اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصیADHD بزرگسالان، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، شماره10: 103-137.
مرکز آمار ایران (1395)، سرشماری نفوس و مسکن.
Afsharnia, A., (2014), ‌Study of neighborhood sustainability indicators with ECO-CITY ecological approach's case study of Hormozgan province‌ International Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development, Tabriz
Caprotti, F. (2014), Critical research on eco-cities? A walk through the Sino – Singapore Tianjin Eco- City, China, journal of Cities, No.36: 10-17
Chee W., Tai, Y. (2011), Eco-city planning, policies, practice and design, in Association with the Singapore institute of planners, see at www.springer.com
Cui, X., Fu, Z., Li, S., Yu, J, (2013), Geocity Beijing: Platform of Eco- City information Visualization and Interactive Narrative Structure, P.L.P.Rau (ED):CCD/HC2 2013, 2, LNCS 8024: 346-355
Eastman, J.R. (2012), IDRISI Selva Tutorial, Manual Version 17, Clark Lab, Clark University.
Flynn, A., Yu, L., Feindt, P., Chen, C. (2016), Eco-cities, Governance and sustainable lifestyles: The case of the sino-singapore Tianjin Eco-city, journal of Habitat international: 78-86.
Ghanbari, M., Ejza, Sh., Mohammad, R., Mohammad Rahim, Kh., Omid, A. (2017), ‌Liability, A New Approach in Urban Planning (Case Study: Mashhad Metropolis)‌. PhD Thesis in Geography and Urban Planning, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University Ferdowsi Mashhad, Mashhad
Ghasemian Rudsari, F., Maleki, N., (2015), ‌Ecocity, Farda‌ International Conference on Environmental Sciences, Engineering and Technologies, University of Tehran.
Habibian, Bahar, Rastad, Marzieh, Ahmadnia, Mohammad Reza, (2013), Introducing the city environment as a model of sustainable city, the first national conference on environment, energy and bio-defense, Mehrarvand Higher Education Institute, Environmentalists Extension Group, Tehran.
Jafari Asl, M (2013), Ecocity, The First Specialized Conference and Exhibition of Environment, Clean Energy and Industry, Tehran.
Kashef, M. (2016)‌, Urban livability across disciplinary and professional boundaries, ‌Frontiers of Architectural Research.
Khorasani, M., Rezvani, M. R. (2013), Recognition and analysis of the difference in livability of urban villages in Varamin city. ‌Quarterly Journal of Economics and Space and Rural Development, Second Year, No. 2: 85-110.
Liang, F., Lye, G., (2011), Towards a livable and sustainable urban environment: eco-cities in East Asia‌, Publisher by World Scientific.
Liu, J., Nijkamp, P., Huang, X., Lin, D. (2017), ‌Urban Livability and tourism development in China:Analysis of sustainable development by means of spatial panel. data‌ Habitat International 68: 99-107
Marsousi, N., Hosseinzadeh, R., Safar Alizadeh, I. (2015), ‌Assessing the potentials of urban areas to develop the ecosystem model of the study sample: Isfahan areas.‌ Journal of Urban Research and Planning, Year 6, Issue 21: 157-174.
Moghadasin, M., Filsafinejad, M. R. (2012), Application of structural equation models in estimating the validity and reliability of psychological tests and structural validity of the ADHD Adult Diagnostic Questionnaire, Educational Measurement Quarterly, No. 10
Phillis Y.A (2001), Sustainability:an ill-defined concept and its assessment using Fuzzy logic, Ecological Economics, No37: 435-456.
Rahimi, M., Pazand, F. (1396), Analysis and evaluation of urban quality of life with Shahr-e-Salem approach (Case study: Shahr-e-Kerman), Quarterly Journal of Regional Planning, Volume 7, Number 25: 70-82.
Rahman, M., Wands, C. (2003), Measuring the Quality of life across countries:Asensitivity Analysis of well – being indices‌.
Rahnamaei, M. T., Pourmousavi, S. M. (2006), ‌Study of security instabilities based on indicators of sustainable urban development‌. Journal of Geographical Research, No. 57:177-193.
Rashidi, E., Hessari, A., Movahed, A., Tulayi, S., Mousavi, M. (2016), ‌Spatial analysis of Tabriz metropolitan area with a livability approach, Quarterly Journal of Geographical Space, Year 16, No. 54: 156-175.
Rezvani, M., Payrvand, M., Mehdi, Nojavan, M., Sehba, M. (2016), ‌Study of the role of green roofs as a strategy to improve the quality of urban environment from the perspective of sustainable architecture‌. Journal of Environmental Science and Technology, Volume 18, Number 2: 547-556.
Rostam Maidan, A., Ghorbani, R., Pourmohammadi, Mo. R. (2012), Study of the strategy of creating pedestrian axes for organizing historical contexts (Case study of Tabriz metropolitan area 8), Master Thesis, Faculty of Geography and Planning, University of Tabriz.
Saberifar, R (2016), The effect of citizens' satisfaction with the performance of the municipality in the sustainability of the urban environment (Case study: District 9 of Mashhad), Bi-Quarterly Journal of Urban Ecology Research, Seventh Year, No. 2, 14: 11-24
Sarkar,J (2016),‌ Eco innovations in designing Eco city, Ecotown and Aerotropolis‌ journal of Architectural Engineering technology ,vol.5,issue 1.
Sarvar, H., Kashani Asl, A., Khairizadeh, M. (2015), ‌Assessing the Vulnerability of Urban Spaces to Earthquake Crisis Using Fuzzy Logic (Case Study of Shahrehr)‌, Shahrpaydar Journal, No. 2: 87-108.
Sarvar, R., Eshghi Chaharborj, A., Alavi, S. (2017), Spatial Analysis of Social Justice in Benefiting from Public Services of the City (Case Study: 16 constituencies of Ardabil), Bi-Quarterly Journal of Urban Ecology Research, 8th year, No. 2, 16: 23-36.
Setijanti, P, Defiana, I, Setyawan, W, Silas, J, Firmaningtyas, S, Ernawati, R,‌ (2014)‌, Traditional settlement livability in creating sustainable living‌procedia – Social and Behavioral Sciences 179: 204-211.
Sharifian Barforosh, S., Mofidi Shemirani, S. M. (2014), Shakleh Bum Shahr Criteria from the Perspective of Theorists, Bagh-e-Nazar Scientific-Research Journal, Eleventh Year, No. 31: 99-108.
Sofeska, E (2016),‌Understanding the livability in a city through smart solutions and urban planning toward developing sustainable livable future of the city of Skopje, International Conference – Green Urbanism ,Procedia Environmental Sciences 37 .
Soleimani Mehrnjani, M., Toulaei, S., Rafieian, M., Zanganeh, A., Khazaeinejad, F. (2016), ‌Sustainability: Concept, Principles, Dimensions and Indicators‌. Journal of Urban Planning Geographical Research, 4(1), 27-50.
Statistics Center of Iran, (2016), Population and Housing Census.
Technical, V (2005), Cities, Global Greenhouses, Geographical Quarterly of the Land, 2(8), 105-119.