تبیین الگوی اکوشهری زیست پذیرکلانشهر تبریز با مدل فازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، ایران.

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، ایران.

4 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تبریز، ایران.

10.30473/grup.2021.8245

چکیده

امروزه کلانشهرها دراثرگسترش ناموزون ورشد بی رویه جمعیتی با چالش های متعدد زیستی مواجه می باشند و درپی این افزایش علاوه بر معضلات اجتماعی و اقتصادی، ازمشکلات زیست محیطی زیادی رنج می برندبنابراین ضرورت و اهمیت توجه به نظریه توسعه پایدارورویکردهای منتج از آن همچون زیست پذیری والگوی اکوشهری که می تواند موجب کاهش مشکلات مذکورگردد بیش از پیش احساس می گردد رویکرد الگوی اکوشهری زیست پذیرمی تواندشهری عاری ازمشکلات زیستی، انسان محورو با قابلیت زیست پذیری برای همه اقشارجامعه را فراهم نماید.پژوهش حاضر به منظورارزیابی الگوی اکو شهری زیست پذیرکلانشهرتبریز با استفاده از مدل فازی صورت گرفته و به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد اطلاعات وداده های پژوهش با استفاده ازابزارپرسش نامه و سوالات بسته پنج گزینه ای طیف لیکرت تهیه و تنظیم گردیده است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با لحاظ ضریب خطای 3درصدبه تعداد 1068عدد تعیین و بادرنظرگرفتن تراکم خانواردر هر یک ازمناطق 10گانه تبریزبه صورت تصادفی طبقه بندی شده توزیع وجمع آوری گردید.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSSو LISRELمبتنی برمعادلات ساختاری وتحلیل چند متغیره FUZZYدر محیط GIS انجام گردیده و براساس نتایج حاصله کلانشهر تبریز درابعاد مستخرج ازمطالعات اکوشهری بامیانگین کلی 330.21 و انحراف معیار44.63 دارای زیست پذیری متوسط می باشد عدم تعادل در بین مناطق ده گانه مشهود هست ونقشه های خروجی و تحلیل های آماری نشان می دهد مناطقی که مدیریت شهری توانسته برنامه ها و طرح های شهری خودرا پیاده نماید از وضعیت زیست پذیری مناسب تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining livable eco-city pattern of Tabriz metropolis using Fuzzy model

نویسندگان [English]

  • abolfazl meshkini 1
  • Asghar Rostammeydan 2
  • Mohsen Ahadnejad 3
  • Hassan Mahmoudzadeh 4
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Iran.
2 PhD student in Geography and Urban Planning, Department of Geography, Zanjan University, Iran.
3 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Zanjan University, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, University of Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Nowdays, Metropolitan areas are confronted with various ecological challenges due to their heterogeneous and demographic growth and as a result, They suffer from many environmental challenges and social or economic problems.Therefor, the necessity and importance of paying attention to sustainable development theory and its emerging aprroaches such as livability and Eco-city pattern, which can reduce the mentioned problems are felt more than ever. Using Eco-city pattern, The livability aproach can provide a city that is free from none-biogical problems, human-oriented and livable for all segments of society. This study is conducted to evaluate the livbility of Tabriz metropolis using Eco-city pattern and it is applied in term of its purpose as a descriptive analytic type of study.Information and research data were prepared and arranged by using a questionnaire tool and five-choice questions of Likert spectrum have been arranged.Sample size was determind by using Cochran formula with a 3% error rate of 1068 and by considering the density of households in each of the 10 regions of Tabriz randomly distributed and collected.Data analysis was performed using SPSS and LISREL software based on structural equations and FUZZY multivariate analysis in GIS environment. Based on the results , The Tabriz metropolis in attributes derived from Eco-city studies,the average of 330.21 and a standard deviation of 44.63 has moderate livability.The imbalance is evident in the tens of districts.Outcomes and statistical analyzes indicate that the areas where urban management has been able to implement its urban plans have a better livability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • livability
  • Eco-City pattern
  • Sustainable Development
  • Fuzzy Model
  • Tabriz metropolis