دوره و شماره: دوره 12، شماره 23 - شماره پیاپی 3، تابستان 1400، صفحه 1-115 (بهار) 
1. بررسی و تحلیل کاربری‌های مزاحم شهری (خیابان عاشوری شهر بوشهر)

صفحه 13-26

10.30473/grup.2021.8241

یاسر زنده بودی؛ غلامرضا امینی نژاد؛ محمد غلامی


5. تبیین الگوی اکوشهری زیست پذیرکلانشهر تبریز با مدل فازی

صفحه 83-98

10.30473/grup.2021.8245

ابوالفضل مشکینی؛ اصغر رستم میدان؛ محسن احدنژاد؛ حسن محمودزاده