دوره و شماره: دوره 12، شماره 23 - شماره پیاپی 3، شهریور 1400، صفحه 1-115 (بهار و تابستان) 
تبیین الگوی اکوشهری زیست پذیرکلانشهر تبریز با مدل فازی

صفحه 85-104

10.30473/grup.2021.8245

ابوالفضل مشکینی؛ اصغر رستم میدان؛ محسن احدنژاد؛ حسن محمودزاده