دوره و شماره: دوره 12، شماره 24 - شماره پیاپی 2، آذر 1400 (پاییز)