شبیه سازی تحولات کاربری اراضی در شهر- منطقه مرکزی استان مازندران با استفاده از مدل SLEUTH

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

10.30473/grup.2021.8242

چکیده

تغییر و تحولات زیرسیستم طبیعی به طور عمده ناشی از فعالیت‌های انسانی و تغییر کاربری اراضی است. برای جلوگیری از تخریب اراضی با ارزش طبیعی باید با استفاده از پیش بینی و سناریوسازی توسعه اراضی؛ زمینه و بستر لازم برای تصمیم سازان و تصمیم گیران شهری و منطقه‌ای را فراهم کرد. شهر- منطقه مرکزی استان مازندران، یکی از قلمروهای جغرافیایی ایران است که اخیرا به واسطه توسعه کالبدی نامتوازن دستخوش تغییرات زیادی شده است. در پژوهش حاضر تلاش می‌شود تا با هدف شبیه‌سازی تحولات توسعه کاربری اراضی و سناریوسازی توسعه در 1420 برای کاهش اثرات توسعه نامتوازن بر منطقه‌ای با ارزش طبیعی، گامی موثر برداشته شود. برای دستیابی به این مهم، از مدل SLEUTH برای شبیه‌سازی کاربری اراضی آتی و سناریوسازی استفاده شده است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش شیب اراضی، پوشش اراضی، محرومیت، توسعه شهری، حمل و نقل، خطوط ارتفاعی و کاربری اراضی است که از مدل SLEUTH و ضرایب پنج گانه رشد آن استخراج شدند. سپس با استفاده از پژوهش‌های مرتبط و نظر پژوهشگران به ارزیابی سناریوهای سه گانه روند تاریخی، حفاظت از اراضی با ارزش طبیعی و شبکه چندمرکزی پرداخته شد. در انتها نیز مشخص شد که روند توسعه در نواحی شمالی و مرکزی شهر- منطقه مازندران بیش از سایر نواحی شکل گرفته و سناریوی برتر در راستای دستیابی به الگوی توسعه متعادل و متوازن منطقه، شبکه چندمرکزی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulating of changes of land use in the central city- region of Mazandaran province by using SLEUTH model

نویسندگان [English]

  • Hashem Dadashpoor 1
  • Fardis Salarian 2
2 PhD student in Urban Planning, Isfahan University of Arts
چکیده [English]

The changes in the natural sub-system are mainly due to human activities and land use changes. In order to prevent the degradation of valuable lands, it should provide the necessary framework by using landscape development and forecasting for decision makers and urban-regional decision makings using landscape development and forecasting. The central city- region of Mazandaran province, is one of the geographical boundaries of Iran, which has undergone many changes recently due to unbalanced physical-physical development. In this research, we attempt to simulate the land use development and scenarios prediction in 1420 to reduce the effects of unbalanced development on a region of natural value. To achieve this, the SLEUTH model has been used to simulate future land use and scenario. The data and information required for the study include slope, land cover, exclusion, urban development, transportation, hillshade, which were extracted from the SLEUTH model and its five growth coefficients. Finally, it was revealed that the trend of development in the northern and central parts of the city- region was formed more than other areas and the best scenario in achieving balanced development of the region is a multi-centered network.