کاربرد متاسوات و تاپسیس فازی درتدوین برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری ( مطالعه موردی :گردشگری شهرتهران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

10.30473/grup.2021.8246

چکیده

امروزه شهرها به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد گردشگری، موردتوجه گردشگران و برنامه ریزان گردشگران قرار گرفته است و از این رو، شهرهایی همچون تهران به عنوان پایتخت ملی با جاذبه های متعدد، نیازمندبه ﺑﺮﻧﺎمه رﻳﺰی راﻫﺒﺮدی جهت توسعه گردشگری شهریﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار هدایتگر می باشند.. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی راﻫﺒﺮدی گردشگری شهری یا «راﻫﺒﺮد ﮔﺮدﺷﮕﺮی» ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ابزاری برای تحقق توسعه پایدار شهرها تدوین گردد، از تکنیک های«متا سوات و تاپسیس فازی » می توان با هدف رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﺎن به استفاده از ﻓﺮاﻳﻨﺪهای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه با اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ استفاده نمود. ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و روش ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻨﺎدی و ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ (از نوع مصاحبه مبتنی بر طوفان ذهنی) جمع آوری شده و ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻫﺪاف، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی متاسوات استفاده شده است؛ که جهت تحلیل مقایسه ای، با روش تاپسیس فازی و سپس متاسوات رتبه بندی انجام شده و نتایج حاصل از دو روش به صورت مقایسه ای تحلیل گردیده است و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋوﺎﻣﻞ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در شهر تهران تعیین گردیده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy topsis and Meta-Swot in Developing Strategic Planning for Urban Tourism Development (Case study: Tourism in Tehran)

نویسنده [English]

  • AZITA RAJABI
Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, cities are considered one of the main tourist destinations for tourists, and tour planners, and therefore, cities such as Tehran as the national capital with many attractions need to plan a way to develop urban tourism as a guide and urban tourism. Or it can be used as a strategic tool to enhance sustainable development of cities. The development of urban tourism or "road tourism" can be developed as a tool for sustainable urban development. This method has been used in a quantitative-analytical way and the data collection method and the required data have been culled in the form of ideas and surveys (of the type based on brainstorming interviews). The analytical technique of Meta-Swat has been used for comparative analysis; fuzzy rankings were performed with fuzzy and subsequently comparative methods and the results of the two methods were analyzed comparatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Meta Sw0t
  • Tehran Tourism
  • Urban Tourism
  • Fuzzy TOPSIS