بررسی و تحلیل کاربری‌های مزاحم شهری (خیابان عاشوری شهر بوشهر)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور - بوشهر

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

10.30473/grup.2021.8241

چکیده

ارزیابی کاربری اراضی شهری به‌عنوان هسته اصلی برنامه‌ریزی شهری، نقشی مهم در ساماندهی فضایی- مکانی شهرها ایفا می‌کند. خیابان عاشوری با طول حدود 2100 متر در مرکز منطقه یک شهر بوشهر قرار دارد، که به لحاظ ساماندهی مکانی- فضایی کاربری‌های شهری، دارای تعداد زیادی کاربری‌های مزاحم و آلاینده شهری می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای می‌باشد و روش انجام آن به‌صورت توصیفی- تحلیلی و برداشت به‌صورت میدانی و چک‌لیست مشاغل است. در این تحقیق ابتدا کلیه اصناف آلاینده و مزاحم تقسیم‌بندی، سپس نوع آلایندگی و مزاحمت‌های آن تعیین‌شده است. همچنین ارزیابی‌های کمی و کیفی مربوط به آن‌ها انجام‌شده است که برای ارزیابی کیفی درجه سازگاری و ناسازگاری و نیز ارزیابی مطلوبیت هم‌جواری‌های هرکدام از کاربری‌ها تعیین‌شده است. علل این نابسامانی را بایستی عمدتاً در ضعف مدیریت، عدم اجرای قوانین و مقررات جستجو کرد. نتایج بررسی‌های کمی نشان می‌دهد که 28 نوع کاربری مزاحم و آلاینده شهری که تعداد آن‌ها بالغ بر 60 واحد فعال می‌باشد، در خیابان عاشوری وجود دارد. در تحلیل کیفی کاربری‌های موجود نیز با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS، تراکم کاربری‌های مزاحم و همچنین با توجه به شاخص‌های ارزیابی کیفی (سازگاری و مطلوبیت)، نتایج حاصل بیانگر آن است که کاربری‌ها ازلحاظ سازگاری، در حد نسبتاً سازگار بوده، و در ماتریس مطلوبیت شرایط آن‌ها نسبتاً نامطلوب می‌باشد؛ گرچه یافته‌های حاصل از این تحقیق بیانگر وضعیت نامناسب کاربری‌ها می‌باشد ولی بایستی به توسعه درون بافتی این محدوده اندیشید و با در نظر داشتن شاخص‌های مکان گزینی کاربری‌ها به تفکیک و باز توزیع فضایی- مکانی کاربری‌ها پرداخت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and analysis of user annoying urban (Ashoori street, Bushehr)

نویسندگان [English]

  • Yaser Zendehboudi 1
  • Gholamreza Aminineja 2
  • mohammad gholami 3
1 Master of Geography and Urban planning, Payame noor University- Boushehr
2 Assistant Professor of Department of Geography and Rural planning, Payame noor University
3 Assistant Professor of Geography, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Ashoori street, with a length of about 2100 meter in the center of the area A of the city of Bushehr. that in terms of organizing a place - space, user, urban, etc. has a large number of user-annoying and polluting urban. The type of research the applications - development industry, and the method of doing it, is as a descriptive - analytical and harvest for field and check the list of jobs. In this research, the first all guilds pollutants and disturb the segmentation, then the type of pollution and can have it has been set. Also assess the quantitative and qualitative related to it, have been doing that for quantitative and qualitative assessment of the degree of compatibility and incompatibility, and also evaluating the desirability of neighbourhood, each user is designated. The causes of this mess should be mainly on the weakness of the management, lack of implementation of laws and regulations search. The results of the survey, quantification, showed that 28 types of user annoying and polluting city that their number amounted to The 60 units,there is enabled, in the Ashoori street. In the qualitative analysis of the user available also with the use of Arc GIS software, etc. density user annoying and also according to the indicators of the qualitative assessment, the results indicate that the user, in terms of the compatibility, far fairly consistent, and in the desirability matrix of its conditions are relatively unfavorable

کلیدواژه‌ها [English]

  • User annoying
  • Compatibility matrix
  • Desirability matrix
  • Bushehr
  • Arc GIS