با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مدیریت منابع آب های زیرزمینی دشت مهران از طریق تعیین حجم و میزان بهره برداری از آن

حاجی کریمی؛ فتح الله نادری؛ لیلا نیک سرشت

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 97-106

چکیده
  مدیریت منابع آب بویژه آب های زیرزمینی، در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است. عوامل مختلف طبیعی و انسانی در چند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب زیرزمینی در بیشتر مناطق کشور شده است. در این تحقیق نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت مهران در استان ایلام طی دوره آماری 13 سال (از سال¬ آبی 77-76 تا 89-88) با استفاده از هیدروگراف ...  بیشتر