با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 شهید بهشتی تهران

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مدیریت منابع آب بویژه آب های زیرزمینی، در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است. عوامل مختلف طبیعی و انسانی در چند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب زیرزمینی در بیشتر مناطق کشور شده است. در این تحقیق نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت مهران در استان ایلام طی دوره آماری 13 سال (از سال¬ آبی 77-76 تا 89-88) با استفاده از هیدروگراف واحد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین حجم ذخیره آبخوان، میزان تخلیه و بهره برداری از این آبخوان آبرفتی تعیین گردید. برای انجام این تحقیق از گزارشات هواشناسی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و همچنین داده ها و اطلاعات مربوط به چاههای بهره برداری و پیزومتری و بازدید صحرایی استفاده شد. بعد از تهیه داده ها و اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به تهیه نقشه های عمق آب، ضخامت آبخوان، تراز آب و تغییرات تراز گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره آماری مذکور میزان افت تراز آب زیرزمینی از خیز تراز آن بیشتر بوده و تراز آب زیرزمینی83/10 متر افت داشته است که میزان متوسط افت سالانه دشت مهران حدود 77/0 متر بوده است. همچنین حجم ذخیره آبخوان و میزان بهره برداری از آن به ترتیب 577 و 44 میلیون متر مکعب برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Managment of grand water resourses in plain Mehran by appointment volume and amount using of therfrom

چکیده [English]

Water resource management, especially in groundwater, is very important in arid and semiarid regions. Natural and anthropogenic phenomena have caused critical conditions and fall in groundwater table within last decades in many places of country. In the research, scrutiny until oscillates level grand water in plain Mehran in Ilam province in duration period 12 years (OF the water year 74-75 until 86-87) using unit hydrograph. Too, delineated aquifer store mass, discharge rate and exploit in this alluvial aquifer. For execution this research, utilized in meteorology, hydrology and Hydrogeology reports, also, data’s and information as to using and pysometry wells and land survey. Proceed after provide data’s and information in GIS at the procurement water depth, aquifer thickness, water level and level changes maps. Results research show witch in said statistic period level downfall rate grand water more of period level rise that and down falling grand water level 10.83 m that medium range of downfall annual 0.77m. Too, calculated of the reservoir aquifer volume and using range in 577 and 44 million. m3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grand water
  • aquifer
  • Hydrogeology
  • pysometry well
  • Mehran plain