با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهرهای ساحلی در سالهای 1368 ـ 1388 ( مطالعه موردی : شهر نوشهر )

سید علی حسینی؛ رضا ویسی؛ مریم پورزال

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 113-124

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری پایدار آنچنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور¬ها نقش دارد که اقتصاد¬دانان آن را بعنوان موتور توسعه نواحی ساحلی تلقی می نمایند. توسعه این صنعت در دنیا، به کارآمدی نظام مدیریتی، تقویت زیرساختها و بهبود ظرفیت¬های لازم نیاز دارد. گسترش جریان¬های گردشگری در این منطقه، با برنامه¬ریزی نامناسب و ضعف زیرساخت ...  بیشتر